☰ Menu
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu

Czwartek 26.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Decyzje

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu w składzie: 1 . Przewodniczący składu orzekającego - Renata Ronda (sprawozdawca ) 2. Członek składu orzekającego - Alicja Czajka 3. Członek składu orzekającego - Alicja Okenczyc - działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (tj . Dz.U. z roku 2021 , poz. 735 , zmian a poz. 1491 , poz. 205 2 z uwzględnieniem zmian wynikających z Dz.U. z roku 2020 , poz. 2320 ) w związku z art. 7 1 ust. 2 pkt 2, art. 84, art. 8 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj . Dz.U. z roku 2021 , poz. 2373 , zmiaa poz. 2389 ) oraz § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 201 9 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U . z 201 9 r. poz. 1839) , po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 17.01.2022 r. odwołania decyzji wydanej przez działającego z upoważnienia Wójta Gminy Ostróda - Kierownika Referatu Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 24.11.202 1 r. znak: RGP.6220.10.2021 orzekającej o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 9/ 1 (obręb 0029 ) w miejscowości Ryńskie, gmina Ostróda. orzeka : - utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję.
 
- działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustaw y z dnia 14 czerwc a 1960 r. (tj . Dz.U. z roku 2021 , poz. 735 ; zmian a poz. 2320 ) w związku z art. 7 1 ust. 2 pkt 2, art. 7 5 ust. 1 pkt 4, art. 8 5 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jeg o ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj . Dz.U. z roku 2020 , poz. 283 ; zmian a poz. 284 , poz. 322 , poz. 471 ) oraz § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U . z 2019 r. poz. 1839) , po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 29.11.201 r. odwołania działającego przez pełnomocnika, od decyzji wydane j przez działającego z upoważnienia Wójta Gminy Lubawa - Zastępcę Wójta, z dnia 16.09.2021 r. znak : GKIZP.6220.15.2021 orzekającej o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia p.n. Budowa od podstaw budynku inwentarskiego wra z z infrastrukturą na terenie istniejącego sektor a tuczu trzody na działce nr 71 obręb Sampława Gmina Lubawa, powiat iławski, województwo warmińsko-mazurskie orzeka: utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję.
 
DECYZJA
 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu
w składzie :
1. Przewodniczący składu orzekającego      -   Małgorzata Świerczyńska ( spr)
2. Członek składu orzekającego                      -   Alicja Czajka
3. Członek składu orzekającego                      -   Urszula Wolna 
- działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz.267z późn.zm.)w związku z art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z 2013r. poz.1235 z późn.zm.)  po rozpatrzeniu na posiedzeniu  w dniu  1 września 2014r. odwołania pani Marianny Świetlik od decyzji Wójta Gminy Grodziczno z dnia 7.05.2014r. znak  GK.6220.2.2014 określającej środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia p.n. „Budowa nowego obiektu inwentarskiego do hodowli drobiu na działce nr 157/6 obręb Ostaszewo gmina Grodziczno” orzeka zaskarżoną decyzję utrzymać w mocy.
Wytworzył:
Tomasz Czerniak
Udostępnił:
Czerniak Tomasz
(2014-09-01 14:37:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Czerniak Tomasz
(2022-03-15 20:44:46)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 116937