☰ Menu
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu

Czwartek 26.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenia o pracę

Informacja o wyniku naboru na zastępstwo na stanowisku referenta w biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu

Elbląg, 21.03.2022 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu informuje o naborze na zastępstwo na stanowisku referenta w biurze Kolegium


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Ekspedycja poczty.
 • Obsługa programu komputerowego, za pomocą którego prowadzona jest ewidencja spraw. toczących się przed Kolegium.
 • Protokołowanie rozpraw administracyjnych.
 • Sporządzanie protokołów z posiedzeń Kolegium.
 • Obsługa techniczno- administracyjna sekretariatu Kolegium.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: średnie.
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (w zakresie przepisów procesowych).
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Word, MS Excel) oraz urządzeń biurowych (skaner, fax, ksero).
 • Łatwość komunikacji.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe):

 • Wykształcenie wyższe administracyjne.
 • Doświadczenie zawodowe – praca w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty należy składać do dnia 28 marca 2022 r.

Dokumenty można składać w formie papierowej na adres Kolegium (o dacie złożenia decyduje data stempla pocztowego) lub osobiście w sekretariacie Kolegium.

Dokumenty mogą być również składane w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Informacje dodatkowe:

Umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności od dnia 19 kwietnia 2022 r. do dnia 07 kwietnia 2023 r.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 3.142,00 zł brutto oraz dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od udokumentowanego stażu pracy.

Kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu będą powiadamiani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o kolejnych etapach rekrutacji. W tym celu prosimy o podanie w składanych ofertach numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail.

Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zostaną zniszczone po 3 miesiącach od zakończenia naboru.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Elblągu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest wyższy niż  6%.

Kolegium jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elbląg, 28.12.2020

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu informuje o naborze na wolny etat pracowniczy w biurze Kolegium na stanowisko referenta.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Ekspedycja poczty.
 • Obsługa programu komputerowego, za pomocą którego prowadzona jest ewidencja spraw. toczących się przed Kolegium.
 • Protokołowanie rozpraw administracyjnych.
 • Sporządzanie protokołów z posiedzeń Kolegium.
 • Obsługa techniczno- administracyjna sekretariatu Kolegium.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: średnie.
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (w zakresie przepisów procesowych).
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Word, MS Excel) oraz urządzeń biurowych (skaner, fax, ksero).
 • Łatwość komunikacji.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe):

 • Wykształcenie wyższe administracyjne.
 • Doświadczenie zawodowe – praca w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty należy składać do dnia 08 stycznia 2021 r.

Dokumenty można składać w formie papierowej na adres Kolegium (o dacie złożenia decyduje data stempla pocztowego) lub osobiście w sekretariacie Kolegium.

Dokumenty mogą być również składane w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) albo poczty elektronicznej Kolegium. Jednakże kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, są zobowiązani dostarczyć ich oryginały najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.

Informacje dodatkowe:

Umowa o pracę począwszy od dnia 01 lutego 2021 r.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2.800,00 zł brutto oraz dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od udokumentowanego stażu pracy.

Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Postępowanie rekrutacyjne będzie dwuetapowe: ocena złożonych dokumentów, rozmowa kwalifikacyjna.Kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zostaną zniszczone po 3 miesiącach od zakończenia naboru.

Kolegium jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elbląg, 06.12.2010

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu informuje o naborze na wolny etat pracowniczy w biurze Kolegium na stanowisko referenta.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- ekspedycja poczty,
- protokołowanie rozpraw administracyjnych,
- sporządzanie protokołów z posiedzeń Kolegium.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
- wykształcenie wyższe administracyjne,
- znajomość obsługi komputera: MS Word, Excel, poczta elektroniczna.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kwestionariusz,
- życiorys i list motywacyjny,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.

Dokumenty należy składać w terminie do 20 grudnia 2010 r. za pośrednictwem poczty na adres:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu
ul. Zw. Jaszczurczego 14A
82-300 Elbląg
lub osobiście w sekretariacie Kolegium.

 

Wytworzył:
Tomasz Czerniak
Udostępnił:
Czerniak Tomasz
(2010-12-06 14:13:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Czerniak Tomasz
(2022-04-20 14:42:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 116937