☰ Menu
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu

Czwartek 26.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zamówienia publiczne

Elbląg, 21.08.2018 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego na zakup samochodu osobowego

Elbląg, 06.08.2018

Zapytanie ofertowe na zakup samochodu osobowego. 

Elbląg, 16.08.2010 r.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DzU z 2007r. nr 223 poz. 1655 ze zm). informuję,
że postępowanie o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie zapytania o cenę z 26 lipca 2010 roku na zakup jednego samochodu osobowego
zostało zakończone wybraniem najkorzystniejszej oferty zgłoszonej przez Gołębiewski Autoryzowany Dealer FORD w Elblągu, przy ulicy
Żuławskiej 19. Wykonawca ten zaproponował najniższą cenę. Cena brutto oferty wynosi 86 270 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy
dwieście siedemdziesiąt złotych).Drugą ważną ofertę złożył wykonawca AUTO-POSTEK TADEUSZ POSTEK Władysławowo 40, 82-310 Elbląg - 87 900 zł
(słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych).Zgodnie z art. 72 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych został wybrany
wykonawca, który zaproponował najniższą cenę. 

 Elbląg, dnia 26 lipca 2010 r.

Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na „dostawę samochodu osobowego – 5 osobowy”

Działając na podstawie art. 69 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający – Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu z siedzibą w Elblągu przy ul. Związku Jaszczurczego 14A, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na „Dostawę samochodu osobowego – 5 osobowy”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowiącej załącznik do niniejszego zaproszenia.

Wymagany termin wykonania zamówienia 30 dni od daty otwarcia ofert tj. od 12 sierpnia 2010 r. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wyłącznie Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy oraz przedstawi dokumenty na potwierdzenie spełniania tych warunków zgodnie z wymaganiami opisanymi w załączonej specyfikacji.

Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu do dnia 12 sierpnia 2010  r. do godz. 12.00. Otwarcie ofert odbędzie
się w tym samym dniu o godz. 12.15 w pok. Nr 1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest:
- w zakresie merytorycznym dotyczącym przedmiotu zamówienia -  Pani Urszula Maziarz – tel. 55 611 45 00,
- w zakresie formalnym – Pani Alicja Okenczyc – tel. 55 611 45 00 wewn. 104.

Załączniki:
1.    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz SIWZ------------------------------------------------------------------------------------------------

Elbląg, dnia 13 lipca 2010 r.

Dot. zaproszenia do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na dostawę samochodu osobowego – 5 osobowy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu zawiadamia, że przetarg na zakup samochodu służbowego został unieważniony na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 2 w związku z art.89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 )

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Elbląg, dnia 23 czerwca 2010 r.

                                
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ NA „DOSTAWĘ SAMOCHODU OSOBOWEGO – 5 OSOBOWY”

Działając na podstawie art. 69 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający – Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu z siedzibą w Elblągu przy ul. Związku Jaszczurczego 14A, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na „Dostawę samochodu osobowego – 5 osobowy”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowiącej załącznik do niniejszego zaproszenia.

Wymagany termin wykonania zamówienia w okresie nie dłuższym niż 14 dni po dniu otwarcia ofert.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wyłącznie Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy oraz przedstawi dokumenty na potwierdzenie spełniania tych warunków zgodnie z wymaganiami opisanymi w załączonej specyfikacji.

Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu do dnia 12 lipca 2010  r. do godz. 12.00. Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu o godz. 12.15 w pok. Nr 1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest:
- w zakresie merytorycznym dotyczącym przedmiotu zamówienia -  Pani Urszula Maziarz – tel. 55 611 45 00,
- w zakresie formalnym – Pani Alicja Okenczyc – tel. 55 611 45 00 wewn. 104..

Załączniki:
1.    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz SIWZ

 ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 Elbląg, dnia 01 czerwca 2010 r.
 
Dot. zaproszenia do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na dostawę samochodu osobowego – 5 osobowy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu uprzejmie informuje, że w związku ze złożeniem przez jednego z zaproszonych do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na dostawę samochodu osobowego – 5 osobowy, prośby o zmianę w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dopuszcza następujące zmiany:
- silnik benzynowy o pojemności 1800 (1798) cm3 o mocy 160 KM,
- kolor nadwozia inny niż czarny – dopuszcza się kolor srebrny.
 Nie dopuszcza się zmiany rocznika produkcji samochodu.

------------------------------------------------------------------------------------------------   

Elbląg, 19.05.2010

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ NA „DOSTAWĘ SAMOCHODU OSOBOWEGO – 5 OSOBOWY”

Działając na podstawie art. 69 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający – Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu z siedzibą w Elblągu przy ul. Związku Jaszczurczego 14A, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na „Dostawę samochodu osobowego – 5 osobowy”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowiącej załącznik do niniejszego zaproszenia.

Wymagany termin wykonania zamówienia do dnia 25 czerwca 2010 r.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wyłącznie Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy oraz przedstawi dokumenty na potwierdzenie spełniania tych warunków zgodnie z wymaganiami opisanymi w załączonej specyfikacji.

Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu do dnia 04 czerwca 2010  r. do godz. 12.00. Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu o godz. 12.15 w pok. Nr 1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest:
- w zakresie merytorycznym dotyczącym przedmiotu zamówienia -  Pani Urszula Maziarz – tel. 55 611 45 00,
- w zakresie formalnym – Pani Alicja Okenczyc – tel. 55 611 45 00 wewn. 104..

Załączniki:
1.    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz SIWZ

 ------------------------------------------------------------------------------------------------  

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostawa samochodu 5-cio osobowego dla potrzeb Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu.

1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
    Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu
    Ul. Związku Jaszczurczego 14A
    82-300  Elbląg
    adres e-mail:
skoelb@elblag.com.pl

2. Określenie trybu zamówienia:
    Przetarg nieograniczony

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków
    zamówienia:
    Odbiór w siedzibie zamawiającego lub listownie.  Udostępnienie
    specyfikacji jest bezpłatne.

4. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem
    informacji o możliwości składania ofert częściowych:
    Nowy, nieużywany samochód 5-cio osobowy z segmentu „C”,  wyposażony:
    a) silnik o pojemności powyżej 1.800 cm3, o mocy powyżej130 KM,
    b) preferowany rodzaj paliwa: diesel lub gaz,
    c) minimalny prześwit miedzy drogą (powierzchnią) a najniższym punktem
        podwozia – 18 cm lub regulowany  (ale nie mniejszy niż 18 cm),
    d) w zakresie bezpieczeństwa  - od czterech gwiazdek w teście
        bezpieczeństwa (zderzeniowym) Euro NCAP,
    e) klimatyzacja.

    Ponadto:
    a) okres gwarancji na podzespoły mechaniczne – minimum 2 lata,
    b) okres gwarancji na powłoki lakiernicze – minimum 10 lat,
    c) serwis w Elblągu.

    W postępowaniu przetargowym mogą uczestniczyć oferenci, którzy  
    przyjmą w rozliczeniu – odkupią dotychczas użytkowany przez
    zamawiającego pojazd, tj:  samochód osobowy CITROEN C5 2,0 KAT, rok
    produkcji 2001, przebieg – ok 74.000 km.

    Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert częściowych.

 5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia:
     Do dnia 25 marca 2005 r.

7.  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz  opis sposobu
    dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
    O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się  dostawcy, którzy 
    spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia
    2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz do swojej oferty dołączą 
    dokumenty określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
    (SIWZ).

8. Informacja na temat wadium:
    Nie przewiduje się wniesienia wadium.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 

Nazwa kryterium                                                             Waga
1. Cena przedmiotu zamówienia                                          60
2. Wyniki testu Euro NCAP                                                  20
3. Rozmiar prześwitu pomiędzy powierzchnią a
    najniższym punktem podwozia                                        20

10. Miejsce i termin składania ofert:
     W siedzibie zamawiającego:
       Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu
      Ul. Związku Jaszczurczego 14A
       82-300  Elbląg
       SEKRETARIAT w godz. -07.30 – 15.30
       Do dnia 04 marca 2005 r. do godz. 12.00

 11. Termin związania ofertą:
      Okres 30 dni, tj. do dnia 03 kwietnia 2005 r.
 

Wytworzył:
Tomasz Czerniak
Udostępnił:
Czajka Alicja
(2003-07-03 12:45:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Czerniak Tomasz
(2018-08-21 11:42:30)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 116937