☰ Menu
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu

Czwartek 26.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

sprawozdanie 2006

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr   4 / 2006

KR SKO z dnia  15 grudnia 2006 r.

 

Informacja o działalności

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu

 

za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku

 

CZĘŚĆ I

1. Zagadnienia ogólne

 

Podstawę prawną działania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu (dalej : SKO) stanowi ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 856 z p.zm.) oraz rozporządzenia wydane w oparciu o delegację ustawową.

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą samorządowe kolegia odwoławcze są organami wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości samorządu terytorialnego, właściwymi do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, żądań wznowienia postępowania lub stwierdzania nieważności decyzji w trybie uregulowanym przez przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z p.zm.; dalej jako – Kpa ) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z p.zm.; dalej jako – Op ). Kolegium orzeka również w innych sprawach na zasadach określonych w odrębnych ustawach.

Obszar właściwości miejscowej Kolegium obejmuje, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie obszarów właściwości samorządowych kolegiów odwoławczych (Dz. U. Nr 198, poz.1925), powiaty : elbląski, braniewski, ostródzki, iławski, nowomiejski oraz miasto Elbląg – na prawach powiatu wraz z gminami objętymi tym obszarem.

Rozstrzygając sprawy indywidualne w składach trzyosobowych, Kolegium związane jest wyłącznie przepisami obowiązującego prawa.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze jest państwową jednostką budżetową.

 

2. Obsada kadrowa Kolegium

A. Kolegium składa się z 17 członków : 7 etatowych i 10 pozaetatowych.

Liczba członków etatowych posiadających wykształcenie :

wyższe prawnicze : 7

wyższe administracyjne : 0

 

W tym liczba osób posiadających uprawnienia do ubiegania się o stanowisko :
 - sędziego administracyjnego :
6
 - referendarza : 1

Liczba członków pozaetatowych posiadających wykształcenie :

wyższe prawnicze :

3

           

wyższe administracyjne:               

                 5

wyższe inne : (przykładowo)

budowlane : -----

organizacja i zarządzanie : ----

rolnicze:                              1

geodezyjne:                        1

W tym liczba osób posiadających uprawnienia do ubiegania się o stanowisko :
 - sędziego administracyjnego :1
 - referendarza :

B. Wśród członków Kolegium są trzy osoby posiadające uprawnienia radcowskie.

C. Biuro Kolegium składa się z 7 osób, z których większa część posiada wykształcenie wyższe.

3. Lokal i wyposażenie Kolegium

 

Siedziba Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu mieści się w Elblągu, przy ul. Związku Jaszczurczego 14a , w budynku  własności Skarbu Państwa.

Stan wyposażenia Kolegium w sprzęt biurowy i elektroniczny ( komputery ), fachowe programy komputerowe i niezbędną literaturę fachową należy ocenić jako dobry.

 

 

CZĘŚĆ II

1. Statystyka spraw

 

A. Liczba spraw ujętych w ewidencji ogółem w roku objętym informacją   - 2.671       

-     w tym spraw :

-     1) pozostałych z roku poprzedzającego okres objęty informacją /[i]-    388       

-     2) wpływ spraw w roku objętym informacją. -                                   2.283   

-     3) w tym odwołania od decyzji Marszałka województwa -                ------    

 

B. Rodzaje spraw ujętych w ewidencji w roku objętym informacją :

1.    Liczba spraw administracyjnych -                                                                            2.229   

Lp.

Określenie rodzaju sprawy      patrz załącznik do Informacji

Ilość spraw

1.

objęte proceduralnie przepisami Ordynacji podatkowej

   356

2.

działalność gospodarcza

    6

3.

planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

   144

4.

pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, stypendia, dodatki mieszkaniowe, sprawy socjalne

  1.092

5.

gospodarka nieruchomościami (bez opłat za wieczyste użytkowanie), przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, prawo geodezyjne i kartograficzne

 

   49

6.

ochrona środowiska, przyrody, zwierząt, odpady, czystość i porządek

   55

7.

prawo wodne

    8

8.

rolnictwo, leśnictwo, rybactwo śródlądowe, łowiectwo

   -------

9.

handel, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

   15

10.

prawo o ruchu drogowym, drogi publiczne, transport drogowy

  435

11.

prawo górnicze i geologiczne

 -------

12.

egzekucja administracyjna

     5

13.

inne, pozostałe

   64

 

2.    Liczba spraw z zakresu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste -                    53

 

3.    Sprawy podlegające rozpatrzeniu w trybie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153,
poz. 1270 z p.zm. – dalej jako Popsa) -                                                           143 

 

4.    Sprawy nie podlegające rozstrzyganiu w trybie decyzji lub postanowień,
w tym skargi i wnioski rozpatrywane w trybie Działu VIII Kpa. -                  211      

 

2. Liczba rozstrzygnięć administracyjnych Kolegium

A. Liczba spraw rozstrzygniętych ogółem w roku objętym informacją/[ii] -        2.329      

Lp.

Określenie rodzaju rozstrzygnięcia

Ilość spraw

1.

akty wydane przez kolegium jako organ II instancji /[iii]

- sposób rozstrzygnięcia patrz        pkt C ppkt 1

  1.780

2.

akty wydane przez kolegium jako organ I instancji /[iv]

- sposób rozstrzygnięcia patrz        pkt C ppkt 2

     85

3.

postanowienia wydane w wyniku rozpatrzenia zażaleń na bezczynność organu, w tym :

uznające zażalenia za uzasadnione

 15

    30

4.

inne postanowienia /[v]

 

    146

5.

sprawy nie podlegające rozstrzyganiu w formie decyzji lub postanowień (np. art. 64 § 2 Kpa) oraz skargi i wnioski rozpatrywane w trybie Działu VIII Kpa

      55

 

B. Liczba spraw pozostałych do rozstrzygnięcia na koniec roku/[vi] -                   341      

C. Sposób rozstrzygnięcia: 

Lp.

Określenie rodzaju rozstrzygnięcia

Ilość spraw

1.

decyzje utrzymujące w mocy zaskarżone decyzje (art. 138 § 1 pkt 1 Kpa oraz art.233 § 1 pkt 1 Op) /[vii]

     703

decyzje zmieniające decyzje organu I instancji i orzekające co do istoty sprawy oraz uchylające decyzje organu I instancji i umarzające postępowanie (art. 138 § 1 pkt 2 Kpa oraz art. 233 § 1 pkt 2a Op) /7

     138

decyzje uchylające decyzje organu I instancji i przekazujące sprawy do ponownego rozpatrzenia (art. 138 § 2 Kpa oraz art. 233 § 2 Op) /7

     794

umorzenie postępowania odwoławczego( art. 138 § 1 pkt 3 Kpa oraz art. 233 § 1 pkt 3 Op) /7

      26

inne ( np. art. 97 § 1 i art. 98 Kpa oraz art. 134 Kpa)

     140

2.

odmowa wznowienia postępowania (art. 149 § 3 Kpa oraz art. 242 § 3 Op) /8

---------

odmowa wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji (art. 157 § 3 Kpa oraz art. 249 § 3 Op) /[viii]

       23

decyzje wydane po wznowieniu postępowania tj. odmawiające uchylenia decyzji, uchylające i rozstrzygające o istocie sprawy oraz decyzje stwierdzające wydanie decyzji przez organ I instancji z naruszeniem prawa (art. 151 Kpa oraz art. 245 Op) /8

 

---------

decyzje wydane po wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji tj. odmowa stwierdzenia nieważności decyzji, decyzje stwierdzające nieważność decyzji organu I instancji oraz decyzje stwierdzające wydanie decyzji przez organ I instancji z naruszeniem prawa (art. 156 – 158 Kpa oraz art. 247 – 251 Op) /8

 

       26

inne ( np. postanowienia wydane na mocy art. 65 § 1, art. 66 § 1 i 3 Kpa )

       36

3. Orzeczenia w sprawie opłat za użytkowanie wieczyste,

A. Liczba orzeczeń ogółem -                                                                                65    

Lp.

Sposób załatwienia wniosków

Ilość spraw

1.

oddalenie wniosku

    15

2.

ustalenie wypowiedzenia za uzasadnione w innej wysokości i ustalenie opłaty

     4

3.

ugoda

   44

4.

stwierdzenie uchybienia terminu do złożenia wniosku

   -----

5.

umorzenie postępowania

   -----

6.

stwierdzenie bezpodstawności (nieskuteczności) wypowiedzenia

   -----

7.

inne

     2

B. Liczba wniesionych sprzeciwów od orzeczeń Kolegium -                                         

C. Liczba spraw pozostałych do rozstrzygnięcia przez Kolegium/[ix] -                 12         

CZĘŚĆ III

1. Liczba decyzji i postanowień Kolegium zaskarżonych w roku objętym informacją
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie,
ogółem -              139      

·        wskaźnik zaskarżalności w stosunku do ogólnej liczby podjętych
rozstrzygnięć podlegających zaskarżeniu -                                             8,5%

2. Liczba skarg na bezczynność Kolegium skierowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ogółem -                                                           2                                                          

3. Liczba skarg uwzględnionych przez Kolegium we własnym zakresie
w trybie art. 54 § 3 Popsa,
ogółem -                                                                  10     

4. Liczba spraw rozpoznanych w roku objętym informacją przez Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Olsztynie,
ogółem /[x]  -                                                        151       

w tym sprawy rozpatrywane przez sąd z lat /[xi] :

  • 2001r. – ----
  • 2002r. – ----
  • 2003r. – ---
  • 2004r. – 1
  • 2005r. – 34
  • 2006r. - 116

A. Rozstrzygnięcia Sądu dotyczące skarg na orzeczenia Kolegium :

Lp.

Sposób załatwienia skarg

Ilość spraw

1.

odrzucenie skargi

     19

2.

oddalenie skargi

     80

3.

uchylenie decyzji lub postanowienia

     32

4.

stwierdzenie nieważności decyzji lub postanowienia

       3

5.

stwierdzenie niezgodności z prawem decyzji lub postanowienia

     ----

6.

umorzenie postępowania

     17

B. Rozstrzygnięcia Sądu dotyczące skarg na bezczynność Kolegium :

Lp.

Sposób załatwienia skarg

Ilość spraw

1.

odrzucenie skargi

    ----

2.

oddalenie skargi

    ----

3.

zobowiązanie do dokonania czynności, wydania aktu

    ----

4.

umorzenie postępowania

      2

·        wskaźnik uchylonych orzeczeń SKO przez WSA w stosunku do wszystkich spraw rozpatrzonych przez WSA w danym roku /[xii]                                                                                21,19%

5. Liczba skarg kasacyjnych na orzeczenia WSA (w tym zażaleń na postanowienia) skierowanych przez SKO w roku objętym informacją do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie , ogółem  -                                                       8                                                                                                                                      

·        wskaźnik zaskarżalności w stosunku do ogólnej liczby podjętych
rozstrzygnięć przez sąd w roku objętym informacją -                            5,3%

6. Liczba skarg kasacyjnych rozpoznanych w roku objętym informacją przez Naczelny  Sąd Administracyjny w Warszawie, ogółem /10  -                                               8                                               

w tym sprawy rozpatrywane przez sąd z lat /11 :

  • 2004r. – 2
  • 2005r. – 6
  • 2006r. - ---

A. Rozstrzygnięcia NSA dotyczące skarg kasacyjnych na orzeczenia WSA :

Lp.

Sposób załatwienia skarg

Ilość spraw

1.

odrzucenie skargi – art. 180 Popsa

     -----

2.

oddalenie skargi – art. 184 Popsa

       5

3.

uchylenie orzeczenia i przekazanie do ponownego rozpoznania sądowi I instancji – art. 185 § 1 Popsa

       3

4.

uchylenie orzeczenia I instancji i orzeczenie przez sąd II instancji – art. 188 Popsa

    ----

5.

uchylenie orzeczenia sądu I instancji i odrzucenie skargi – art.189 Popsa

    ----

6.

uchylenie orzeczenia sądu I instancji i umorzenie postępowania – art.189 Popsa

    ----

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ IV

Informacje dodatkowe

W analizowanym okresie roku 2006 do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu wpłynęło ogółem 2.283 sprawy tj. o 478 spraw więcej niż w roku 2005.

Lata 2005-2006 charakteryzowały się istotnym wzrostem wpływu spraw; i tak w roku

2005 nastąpił wzrost wpływu spraw ( w stosunku do roku 2004) – o 25,5%, a w roku 2006 (w stosunku do 2005) – o 26,5%.

Łącznie z 388 sprawami pozostałymi z roku 2005 do rozpatrzenia pozostało łącznie 2.671 spraw, w tym 2.229 spraw administracyjnych, 53 sprawy z zakresu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste oraz 211 spraw nie podlegających rozpatrzeniu w trybie decyzji bądź  postanowień ( w tym skargi i wnioski).

Mimo wyraźnego wzrostu  liczby spraw  i niezmiennego od 2005 stanu etatowego kolegium (7 członków etatowych) Kolegium w analizowanym okresie załatwiło 2.329 spraw, co stanowi 87,23% (spraw nowych i pozostałych do rozpatrzenia z roku 2005), uzyskując w tym zakresie wskaźnik szybkości postępowania korzystniejszy niż w roku 2005 (o ponad 6%).

W strukturze spraw administracyjnych dominowały nadal sprawy z zakresu pomocy społecznej (22,3%), z tym że znaczna część odwołań dotyczyła pomocy w formie zasiłków celowych przyznawanych w trybie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy (Dz.U.Nr 155, poz.1109). 

Sprawy z zakresu świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej stanowiły nadal poważny odsetek spraw administracyjnych – 17,5%. W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2006 roku (sygn. akt U 6/04) orzekającego o niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 roku w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu nastąpił wyraźny wzrost spraw z zakresu ruchu drogowego( 426 spraw-19,1% spraw administracyjnych).

Spory odsetek spraw stanowią sprawy objęte przepisami ustawy Ordynacja podatkowa (16,0%) oraz sprawy z zakresu oświaty (stypendia szkolne) -5,4%.

Analizując strukturę spraw rozpatrywanych  przez  Kolegium ( w określony sposób odzwierciedla ona określone problemy społeczne) należy mieć na uwadze to, że przeważająca większość nadal wiązała się z niezamożnością społeczeństwa na terenie objętym orzecznictwem Kolegium  w Elblągu.

Mimo obniżającej się stopy bezrobocia znaczna część rodzin bytuje (nadal) na pograniczu minimum socjalnego bądź wręcz na granicy ubóstwa. Dochodem wielu rodzin są jedynie świadczenia rodzinne oraz świadczenia z pomocy społecznej. Jednakże część środowisk przejawia postawy „ roszczeniowe”, nie zawsze uzasadnione stanem zdrowia, wiekiem bądź możliwościami zarobkowania.

Takie postawy prowadzą do niepokojącego zjawiska „ukrywania” rzeczywistych dochodów, zwłaszcza  uzyskiwanych z prac podejmowanych poza granicami kraju, a także ( w niektórych przepadkach) do niewielkiego zaangażowania w dążeniu do poprawy sytuacji własnej rodziny, mimo potencjalnych możliwości. 

Jest to bezspornie tylko pewien margines ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne lecz dosyć istotny z uwagi na to, iż środki pozostające w budżetach organów (orzekających w tych sprawach) nie pozwalają na zabezpieczenie potrzeb zgłaszanych przez środowiska znajdujące się w faktycznie trudnej sytuacji  bytowej, spowodowanej długotrwałym bezrobociem, złym stanem zdrowia, samotnym wychowywaniem dzieci.

Kolegium wielokrotnie podkreślało to, iż organy pierwszoinstancyjne (zwłaszcza orzekające w sprawach pomocy społecznej)  posiadają dobre rozeznanie w sytuacji rodzin i osób korzystających ze wsparcia i na ogół trafnie kierują pomoc do środowisk, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin wielodzietnych, osób chorych i starszym wieku.

Spory odsetek (6,4%) stanowiły sprawy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, przy czym liczba tego rodzaju spraw ustawicznie rośnie. Należy oczekiwać dalszego wzrostu tego typu spraw z uwagi na tendencje rozwojowe w budownictwie.

W sprawach tych  zasadniczym problemem jest brak aktualnych planów zagospodarowania przestrzennego.

Uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest procesem wolno postępującym. 

Powyższe powoduje konieczność wydawania decyzji w trybie art. 59-61 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Są to sprawy wysoko konfliktogenne, „wymuszające” na organie pierwszoinstancyjnym  oraz organie odwoławczym długotrwałe postępowania, mające przede wszystkim na celu wyjaśnianie ( i w miarę możliwości łagodzenie) zarzutów właścicieli sąsiednich nieruchomości, mających niejednokrotnie podłoże w zadawnionych sporach sąsiedzkich.

Bezsprzecznie – brak aktualnych planów zagospodarowania przestrzennego powoduje z jednej strony niepożądane wydłużanie procesów inwestycyjnych, a z drugiej strony nie sprzyja zachowaniu ładu przestrzennego ( w rozumieniu art. 2 pkt 1 art. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Spory odsetek spraw podatkowych dotyczy nadal umorzeń zaległości podatkowych lub innych ulg w uiszczeniu zobowiązań podatkowych. Niejednokrotnie z żądania zastosowania ulg podatkowych występują również przedsiębiorcy ( zwłaszcza w ramach pomocy de minimis) i to nie z przyczyn związanych z nadzwyczajnymi zdarzeniami losowymi lecz wynikającymi częstokroć z nietrafnych własnych decyzji dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej.

Struktura rozstrzygnięć Kolegium ( w roku 2006)  w zakresie pozwalającym  na   ocenę    prawidłowości  orzecznictwa  organów   pierwszej instancji przedstawia się następująco:

- decyzje utrzymujące w  mocy zaskarżone decyzje pierwszoinstancyjne

  stanowiły    42,3%    ogółu  decyzji  wydanych   przez   Kolegium     w

  postępowaniu odwoławczym;

- decyzje  zmieniające  decyzje pierwszoinstancyjne  i  orzekające  co do

   istoty   sprawy    bądź  uchylające   te  rozstrzygnięcia   i  umarzające   

   postępowanie pierwszoinstancyjne -8,3%;

- decyzje   uchylające  decyzje   pierwszoinstancyjne    i     przekazujące

   sprawę do ponownego rozpatrzenia – 47,8%;

- decyzje umarzające postępowanie odwoławcze- 1,6%.

O ile przy tym się zważy, że Kolegium stwierdziło nadto nieważność 26 decyzji organów pierwszej instancji, a część decyzji utrzymujących w mocy decyzje pierwszoinstancyjne została wydana po przeprowadzeniu dodatkowego postępowania (w trybie art.136 k.p.a bądź w trybie art.  229 ustawy Ordynacja podatkowa) w toku postępowania odwoławczego- to z tego punktu widzenia ocena orzecznictwa organów pierwszej instancji nie może być w pełni zadowalająca.

Najczęściej występujące niedomagania i uchybienia dotyczyły uchybień proceduralnych (zarówno w zakresie przepisów K.p.a. jak i Ordynacji podatkowej), w tym uchybień dot. postępowań dowodowych i oceny zebranych dowodów oraz nieprawidłowej interpretacji przepisów prawa materialnego.

W analizowanym okresie zostało zaskarżonych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie 139 decyzji i postanowień Kolegium. Wskaźnik zaskarżalności utrzymał się na poziomie zbliżonym do roku 2005 i wynosił 8,5% w stosunku do liczby podjętych rozstrzygnięć podlegających zaskarżeniu.

            Struktura rozstrzygnięć Wojewódzkiego Sądu Najwyższego wskazuje na korzystniejszą ocenę orzecznictwa Kolegium; skargi oddalone stanowią 51,3% rozstrzygnięć Sądu ( w roku 2005-35,2% ); wyroki uchylające decyzje (bądź postanowienia Kolegium) -21,19% (w roku 2005-23,07%).

Spośród 32 wyroków uchylających aż 14 dotyczyło spraw z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej. Problemy prawne wynikające z tych ustaw Kolegium sygnalizowało w części opisowej analizy za 2005 rok.

Najbardziej kontrowersyjne wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zostały zaskarżone przez Kolegium do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wniesionych (przez Kolegium) zostało 8 skarg kasacyjnych.  Żadna ze skarg wniesionych do NSA w roku 2006 nie została  przez ten Sąd jeszcze rozpatrzona. Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrzył 8 skarg kasacyjnych z lat 2004-2005.

            Samorządowe Kolegium Odwoławcze doskonaliło własne orzecznictwo, jak też podejmowało starania na rzecz poprawy orzecznictwa organów pierwszoinstancyjnych, zwłaszcza poprzez:

- dalsze  podnoszenie   poziomu  uzasadnień  wydanych  rozstrzygnięć,

  przy   uwzględnieniu  ich   funkcji   instruktażowej  dla   orzecznictwa

  organów pierwszej instancji;

- zharmonizowanie „wewnętrzne”orzecznictwa Kolegium w podobnych,    

   rodzajowo sprawach;

- szerokie  prowadzenie  postępowań wyjaśniających w trybie  art.136

  K.p.a. i art.229 ustawy Ordynacja podatkowa;

- pełne  zabezpieczenie  uprawnień   procesowych stron postępowania   

  i udzielania   stronom      pomocy   prawnej,    zwłaszcza       poprzez

  instruktażowy charakter uzasadnień decyzji oraz stosunkowo liczne

  pisma wyjaśniające prawa i obowiązki stron.

            Nadrzędnym celem członków Kolegium jest ustawiczne doskonalenie własnych umiejętności stosowania prawa, i konsekwentne dążenie do jak najpełniejszego realizowania  funkcji wyznaczonej przepisami prawa temu organowi administracji publicznej.

Celowi temu służy m.in. udział członków Kolegium w szkoleniach. W analizowanym okresie roku 2006 członkowie Kolegium brali udział w czterech szkoleniach tematycznych (w tym jedno ze szkoleń było organizowane we współpracy Kolegium w Elblągu i Kolegium w Olsztynie).

Wytworzył:
Udostępnił:
Kępka Katarzyna
(2007-08-20 12:45:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Ronda Renata
(2008-03-10 11:27:39)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 116937