☰ Menu
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu

Czwartek 26.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacje o wynikach kontroli

W dniu 4 czerwca 2003 r. Archiwum Państwowe w Elblągu z/s w Malborku przeprowadziło kontrolę archiwum zakładowego Kolegium Elbląskiego. W ustaleniach pokontrolnych stwierdzono, że przechowywanie akt i prowadzenie ewidencji archiwalnej wykonywane jest prawidłowo. W zaleceniach pokontrolnych wskazano na konieczność przeszkolenie osoby odpowiedzialnej za prowadzenie archiwum zakładowego na kursie kancelaryjno-archiwalnym i zakupienia higrometrów.
W dniu 22 czerwca 2004 r. Archiwum Państwowe w Elblągu z/s w Malborku przeprowadziło kontrolę archiwum zakładowego. W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 16 lipca 2004 r. stwierdzono, że warunki przechowywania akt w siedzibie SKO są bardzo dobre, zalecenia pokontrolne wykonane zostały częściowo. Archiwum Państwowe zaleciło:
- przejęcie do archiwum zakładowego akt kategorii A
- przeszkolenie na kursie kancelaryjno-archiwalnym osoby odpowiedzialnej za prowadzenie archiwum zakładowego,
- zamontowanie w pomieszczeniu archiwum zakładowego termomentu z higrometrem.
Kolejna kontrola archiwum zakładowego Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu przeprowadzona została przez Archiwum Państwowe w Elblągu z/s w Malborku w dniu 24 lutego 2006r. W wyniku kontroli stwierdzono, że zalecenia z poprzednio przeprowadzonej kontroli zostały wykonane, ewidencja akt jest kompletna i nie budzi zastrzeżeń, akta przechowywane sa w b. dobrych warunkach. Archwum Państwowe zaleciło przesłanie spisu akt kategorii A przechowywanych w archiwum zakładowym do AP.
W okresie od dnia 6 stycznia do dnia 29 stycznia 2004 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie przeprowadziła kontrolę Samorządowego Kolegium Odwoławczego w zakresie wykonania w roku 2003 budżetu państwa w części 86/17. Ustalenia kontroli pozwoliły na pozytywną ocenę wykonania przez SKO budżetu za 2003 r., rzetelne sporządzanie sprawozdań budżetowych i prawidłowe prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej. Wystąpienie pokontrolne Dyrektora Delegatury NIK w Olszynie oprócz ocen, uwag i wniosków nie zawierało żadnych zaleceń pokontrolnych.
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie przeprowadziła w dniach 21 stycznia 2008 r. - 29 lutego 2008 r. kontrolę, którą objętowykonanie Budżetu Państwa w 2007 r.
NIK pozytywnie oceniła wykonanie budżetu w 2007r. , stwierdzono uchybienia w zakresie księgowania operacji gospodarczych oraz sporządzania rocznego sprawozdania Rb-27, które nie miały jednak wpływu na realizację planu finansowego jednostki oraz sprawozdawczość budżetową.
W dniu 30 lipca 2009 r. Archiwum Państwowe w Elblągu przeprowadziło kontrolę Archiwum Zakładowego Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu. Kontrola nie wykazała uchybień.
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie w dniach 05 października ? 19 listopada 2010 r. przeprowadziła kontrolę w zakresie działalności SKO w Elblągu w latach od 2008 do końca I połowy 2010 r. NIK oceniła działalność Kolegium pozytywnie, mimo stwierdzonych uchybień ? zalecono informowanie stron o niezałatwieniu sprawy w terminie oraz wskazywanie nowych terminów ich załatwienia.
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie w dniach 17 luty 2012 ? 09 marzec 2012 2010 r. przeprowadziła kontrolę w zakresie wykonania budżetu państwa w 2011 r. w części 86. W wystąpieniu pokontrolnym NIK oceniła pozytywnie wykonanie budżetu Kolegium w 2011 r. Podstawą tej oceny było dokonywanie wydatków zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym oraz w sposób oszczędny, celowy, rzetelne i terminowe sporządzanie rocznych sprawozdań budżetowych oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób zapewniający ich wiarygodność. NIK zaleciła Kolegium podjęcie działań mających na celu zapewnienie zgodności systemu księgowości komputerowej z ustawą o rachunkowości.
W dniach 02-11 kwietnia 2013 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w Elblągu przeprowadził kontrolę w zakresie: - prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, - ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu, - prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenie emerytalne i rentowe, - wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. 
W wyniku przeprowadzonej kontroli organ rentowy ustalił podstawę wymiaru składek za zatrudnionych w SKO w Elblągu pracowników, przyjmując, że przyznanie pracownikom dofinansowania do wypoczynku urlopowego jest świadczeniem dodatkowym, a nie świadczeniem z funduszu świadczeń socjalnych i nie podlega wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.
W dniach 17-24 października 2018 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w Elblągu przeprowadził kontrolę w zakresie:
 - prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, 
- ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu, 
- prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenie emerytalne i rentowe,
 - wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Kontrola nie wykazała uchybień.
W dniu 15 października 2019 r. Archiwum Państwowe w Malborku przeprowadziło kontrolę archiwum zakładowego Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie: przestrzegania przepisów kancelaryjno-archiwalnych, prowadzenia ewidencji archiwum zakładowego, sposobu formowania i opisywania teczek w archiwum zakładowym, stanu zachowania oraz warunków przechowywania akt oraz wykonania zaleceń pokontrolnych poprzednio przeprowadzonej kontroli. 
W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 17 października 2004 r. oceniono, że: ewidencja archiwum zakładowego jest prowadzona poprawnie, a warunki przechowywania akt w siedzibie Kolegium są dobre. Częściowo stwierdzono jednak nieprawidłowości, w wyniku których sformułowano zalecenia pokontrolne. Zalecenia te dotyczą: przejęcia ze stanowisk pracy do archiwum zakładowego dokumentacji kategorii A, bieżącego prowadzenia pomiarów temperatury i wilgotności w pomieszczeniu archiwum, uporządkowania i zabezpieczenia dokumentacji kategorii A znajdującej się na stanie archiwum oraz zaktualizowania normatywy kancelaryjno-archiwalnej Kolegium. 
 
 
 
 
 

 

Wytworzył:
Alicja Czajka
Udostępnił:
Ronda Renata
(2004-02-03 16:03:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Czerniak Tomasz
(2019-11-13 14:58:18)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 116937