☰ Menu
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu

Czwartek 26.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Postanowienia

POSTANOWIENIE
Rep. 2490/OŚiP/21 - Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu - działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 w związku z art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późniejszymi zmianami w związku z art. 86d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373) - po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2021 r. zażalenia Pani Sylwii Reich - Arentewicz na postanowienie Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie (z upoważnienia którego działa Kierownik Referatu Inwestycji w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie) z dnia 15 października 2021 r. Nr RI.6220.14.2020, dotyczące zawieszenia - na wniosek Inwestora, tj. I BC SE PL22 Sp. z o.o. z/s w Warszawie - postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Bagno 1" o mocy do 65 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 48/2 oraz 56/17, obręb Bagno, gmina Nowe Miasto Lubawskie postanawia : - utrzymać w mocy zażalone postanowienie. 
 
POSTANOWIENIE
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz.2096, zm. Dz.U. z 2018r. poz.1629) - na posiedzeniu w dniu 18.02.2019r. w sprawie z odwołania pana Jacka Konopki, pełnomocnika pana Sylwestra Machnika, od decyzji Wójta Gminy Wilczęta z dnia 3 lipca 2017r. znak RRBOŚ.6620.3.2015 odmawiającej określenia uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednego budynku inwentarskiego, przeznaczonego do chowu trzody chlewnej na działce nr 75 obręb Ławki gmina Wilczęta postanawia
1.Zawiadomić pełnomocnika strony, inne strony postępowania i organ I instancji o niezałatwieniu sprawy w ustawowym terminie to jest do dnia 23.02.2019r., podając jako przyczyny: niezbędność zapewnienia stronom możliwości pełnej realizacji uprawnień procesowych.
2.Wskazać nowy termin załatwienia sprawy - do dnia 30 marca 2019 r.
3.Wyznaczyć stronom siedmiodniowy termin, liczony od dnia doręczenia niniejszego postanowienia, do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego. 
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji jest obowiązany w każdym stadium postępowania zapewnić stronom czynny udział, a przed wydaniem decyzji umożliwić Im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Owo wypowiedzenie się jest uprawnieniem stron (a nie ich obowiązkiem) i może być dokonane w każdej dostępnej formie (np. pisemnie, faxem oraz ustnie do protokołu w siedzibie Kolegium w każdy dzień roboczy w godzinach od 7.30 do 15.30).
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.
Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz.2096 z późn.zm.) stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:
1)nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
2)postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
Ponaglenie winno zawierać uzasadnienie. Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu.
 
POSTANOWIENIE
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu - działając na podstawie art. 123, 136 i 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r-Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) w związku z art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2017r. poz. 935) oraz art. 77 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017r. poz.1405, zm. Dz.U. z 2017r. poz. 1999 i poz. 1566) na posiedzeniu w dniu 9.04.2018r. w sprawie z odwołania pana Jacka Konopki, pełnomocnika pana Sylwestra Machnika, od decyzji Wójta Gminy Wilczęta z dnia 3 lipca 2017r. znak RRBOŚ.6620.3.2015 odmawiającej określenia uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednego budynku inwentarskiego, przeznaczonego do chowu trzody chlewnej na działce nr 75 obręb Ławki gmina Wilczęta
postanawia
1.Otworzyć postępowanie dowodowe w sprawie.
2.Zawiadomić pełnomocnika strony, inne strony postępowania i organ I instancji o niezałatwieniu sprawy w terminie wskazanym w postanowieniu z dnia 19.02.2018r., podając jako przyczyny niezałatwienia sprawy w terminie: konieczność wystąpienia do organu właściwego w sprawach ocen wodnoprawnych, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne o uzgodnienie realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie jednego budynku inwentarskiego, przeznaczonego do chowu trzody chlewnej na działce nr 75 obręb Ławki gmina Wilczęta.
3.Wskazać nowy termin załatwienia sprawy - do 30 dni od daty otrzymania stanowiska organu właściwego w sprawach ocen wodnoprawnych.
Uzasadnienie:
W sprawie został uzupełniony przez Kolegium materiał dowodowy w postaci pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 12 lutego 2018r. znak WSTE.4221.8.2018.RG oraz pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie z dnia 8 lutego 2018r. znak ZNS.4464.2.2018. stanowiących wykonanie zobowiązania nałożonego postanowieniem Kolegium z dnia 15.01.2018r. Natomiast w dniu 1 stycznia 2018r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, którymi zmieniono m.in. zapis art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, poprzez dodanie w art. 77 ust. 1 pkt 4 w brzmieniu : „ uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, chyba że - w przypadku przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - organ ten wyraził wcześniej opinię, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko" (pkt 4 dodany przez art. 509 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2017 poz .1566). Nałożenie tego obowiązku obliguje Kolegium do wystąpienia do organu właściwego w sprawach ocen wodnoprawnych, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne to jest do Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE w Gdańsku o uzgodnienie realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie jednego budynku inwentarskiego, przeznaczonego do chowu trzody chlewnej na działce nr 75 obręb Ławki gmina Wilczęta.
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.
Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:
1)nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
2)postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
Ponaglenie winno zawierać uzasadnienie. Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu.
POSTANOWIENIE
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu - działając na podstawie art. 123, 10 § 1 i 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) w związku z art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy -Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2017r. poz. 935) na posiedzeniu w dniu 19.02.2018r. w sprawie z odwołania pana Jacka Konopki, pełnomocnika pana Sylwestra Machnika, od decyzji Wójta Gminy Wilczęta z dnia 3 lipca 2017r. znak RRBOŚ.6620.3.2015 odmawiającej określenia uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednego budynku inwentarskiego, przeznaczonego do chowu trzody chlewnej na działce nr 75 obręb Ławki gmina Wilczęta postanawia
1.Zawiadomić pełnomocnika strony, inne strony postępowania i organ I instancji o niezałatwieniu sprawy w terminie wskazanym w postanowieniu z dnia 15.01.2018r. (podając jako przyczyny niezałatwienia sprawy w terminie: niezbędność zapewnienia stronom możliwości pełnej realizacji uprawnień procesowych).
2.Wskazać nowy termin załatwienia sprawy - do dnia 30 marca 2018 r.
3.Poinformować pełnomocnika strony oraz inne strony postępowania, iż w terminie do dnia 6 marca 2018r. mogą być składane nowe dowody bądź wnioski dowodowe istotne dla merytorycznego rozpatrzenia sprawy.
4.Wyznaczyć stronie, działającej przez pełnomocnika siedmiodniowy termin, liczony od dnia 6 marca 2018r., do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego.
Uzasadnienie:
W sprawie został uzupełniony przez Kolegium materiał dowodowy w postaci pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 12 lutego 2018r. znak WSTE.4221.8.2018.RG oraz pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie z dnia 8 lutego 2018r. znak ZNS.4464.2.2018. stanowiących wykonanie zobowiązania nałożonego postanowieniem Kolegium z dnia 15.01.2018r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie w piśmie z dnia 12 lutego 2018r. znak WSTE.4221.8.2018.RG wskazał, że poza terenem działki objętej inwestycjąa, w tym na terenie gospodarstwa agroturystycznego państwa Julity i Jarosława Iwanus oraz na terenie planowanego budynku mieszkalnego na rzecz inwestora pani Małgorzaty Garbaczewskiej zostaną dotrzymane dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń, w tym także hałasu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie w piśmie z dnia 8 lutego 2018r. znak ZNS.4464.2.2018 wyjaśnił, że podtrzymuje stanowisko zawarte w opinii z dnia 8.01.2016r. znak ZNS.4464.1.2016 oraz w piśmie z dnia 23.03.2017r. znak ZNS.4464.6.2017, albowiem wpisanie w dniu 13 października 2017r. do ewidencji innych obiektów nie będących obiektami hotelarskimi pod nr EPGR.2.2017 gospodarstwa agroturystycznego państwa Julity i Jarosława Iwanus, oraz wydanie w dniu 7 listopada 2017r. decyzji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego na rzecz inwestora pani Małgorzaty Garbaczewskiej nie mają wpływu na dotychczas wydane stanowisko. Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji jest obowiązany w każdym stadium postępowania zapewnić stronom czynny udział, a przed wydaniem decyzji umożliwić Im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Owo wypowiedzenie się jest uprawnieniem stron (a nie ich obowiązkiem) i może być dokonane w każdej dostępnej formie (np. pisemnie, faxem oraz ustnie do protokołu w siedzibie Kolegium w każdy dzień roboczy w godzinach od 7.30 do 15.30).
 
POSTANOWIENIE
W dniu 02 października 2017 r. działając na podstawie   art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach o oddziaływaniu na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz.353 z późn.zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1257) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu zawiadamia, że: - na posiedzeniu w dniu 28 sierpnia 2017r. w sprawie z odwołania pana Jacka Konopki, pełnomocnika pana Sylwestra Machnika od decyzji Wójta Gminy Wilczęta z dnia 3 lipca 2017r. znak RRBOŚ.6620.3.2015 odmawiającej określenia uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednego budynku inwentarskiego, przeznaczonego do chowu trzody chlewnej na działce nr 75 obręb Ławki gmina Wilczęta wydało postanowienie.
Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu ul. Związku Jaszczurczego 14A - w godzinach urzędowania (tj. w każdy dzień roboczy od 7.30 do 15.30) w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu na stroniesko.elblag.ibip.pl oraz w siedzibie Wójta Gminy Wilczęta': (w godzinach urzędowania Urzędu Gminy Wilczęta). Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu ul. Związku Jaszczurczego 14A, oraz udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a także w siedzibie Wójta Gminy Biskupiec.
 
POSTANOWIENIE
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu, działając na podstawie art. 136, 36 i 123 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 i poz.868) na posiedzeniu w dniu 17 października 2016r. w sprawie z odwołania pani Bogumiły Igielskiej, pełnomocnika Majewo Wind lnvest sp. z o.o w Warszawie od decyzji Wójta Gminy Milejewo z dnia 24.09.2013r. znak MG-7624/2-4/08/13.RT odmawiającej zgody na realizację przedsięwzięcia opisanego w pierwotnym wniosku jako budowa farmy wiatrowej o mocy 45MW, składającej się z 18 elektrowni wiatrowych o mocy 2,5 MW i wysokości 100 m każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na terenie gminy Milejewo w miejscowościach: Huta Żuławska (dz. Nr 2/16, 2/14, 155/3, 160/2, 112/7), Majewo ( dz. nr 256/3, 14/7, 8/3, 2/3, 95/1, 64/5), Milejewo ( dz. nr 256/3), Zajączkowo (dz. nr 33/1, 16/1), i Rychnowy ( dz. Nr 4/12,4/10) oraz na terenie gminy Tolkmicko w miejscowości Przybyłowo ( dz. Nr 73/1) -inwestor Majewo Wind lnvest sp. z o.o w Warszawie postanawia:
1.Powiadomić organ i strony, że nie jest możliwe załatwienie opisanej sprawy w ustawowym terminie tj. w ciągu miesiąca od dnia, w którym wpłynęły do Kolegium akta sprawy - ze względu na konieczność przeprowadzenia uzupełniającego postępowania dowodowego i wyznaczyć nowy termin rozpatrzenia sprawy - do 30 dni od daty otrzymania dokumentów.
2.Zobowiązać Wójta Gminy Milejewo do przedłożenia akt sprawy dotyczącej środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej „Majewo" o łącznej mocy do 32,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na terenie gminy Milejewo w okolicach miejscowości: Huta Żuławska, Majewo, Milejewo, Zajączkowo i Rychnowy oraz na terenie gminy Tolkmicko w miejscowości Przybyłowo ( stacja elektroenergetyczna) -inwestor Majewo Wind lnvest sp. z o.o w Warszawie - postępowanie wszczęte w dniu 13.05.2014r. znak OŚ.6220.1.2014.AB - Cz.
3. O treści postanowienia poinformować organ i strony.
 
POSTANOWIENIE 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu działając na podstawie art. 123 § 1 i art. 36 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23; zmiany Dz.U. z 2016 r. poz. 868) na posiedzeniu w dniu 26 lipca 2016 r. w sprawie z odwołania Marii Prokop od decyzji Wójta Gminy Grunwald z dnia 10 czerwca 2016 roku nr RGGIOŚ.6220.2.2016 o ustaleniu STRABAG Sp. z o.o. środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji polegającej na „Budowie tymczasowej Wytwórni Mas Bitumicznych wraz z niezbędną infrastrukturą, będącej zapleczem budowy drogi ekspresowej S7, zlokalizowanej w miejscowości Rychnowo, działka nr 91/1 obręb 0015, gmina Grunwald" postanawia:
1.Zawiadomić strony o niezałatwieniu sprawy w terminie wynikającym z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego jednocześnie wskazując nowy termin załatwienia sprawy - do dnia 15 września 2016 roku.
2.Wyznaczyć stronom 7 dniowy termin do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
3.Postanowienie doręczyć organowi pierwszej instancji i stronom postępowania.
 
POSTANOWIENIE
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu działając na podstawie art. 10 i 123 oraz 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 poz. 23) na posiedzeniu w dniu 16 maja 2016r. w sprawie z odwołania pełnomocnika Jacka Bieranowskiego, adwokata Stefana Salamona, od decyzji Burmistrza Morąga z dnia 16.11.2015r. znak KI 7624-29/10 orzekającej realizację przedsięwzięcia i określającej środowiskowe warunki tej realizacji, polegającej na odkrywkowej eksploatacji kruszywa naturalnego ( piaski i piaski ze żwirem) ze złoża Tątławki w obrębie wydzielonego pola A, na działce nr 469/4 w obrębie Tątławki
postanawia
1. Powiadomić organ i strony, że nie jest możliwe załatwienie opisanej sprawy w ustawowym terminie z uwagi na konieczność umożliwienia stronom zapoznania się z pełnym materiałem dowodowym i zgłoszenia ewentualnych dodatkowych wniosków dowodowych bądź wyjaśnień i wyznaczyć nowy termin do dnia 30 czerwca 2016r.
2. Zakreślić stronom siedmiodniowy termin, liczony od daty doręczenia niniejszego postanowienia, do zapoznania się i wypowiedzenia w sprawie zebranego materiału dowodowego.
3.Poinformować strony i organ o treści postanowienia.
 
POSTANOWIENIE
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu działając na podstawie art. 157 w związku z art. 61 § 3 i § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23) -na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2016 roku w sprawie z wniosku pani Marzeny Soroka-Czaplińskiej i pana Jana Czaplińskiego z dnia 20 lutego 2016 r., sprecyzowanego pismem z dnia 10 kwietnia 2016 roku (wpływ do Kolegium w dniu 15 kwietnia 2016 r.) - jako żądanie stwierdzenia nieważności decyzji, postanawia:
1. Zawiadomić Strony o wszczęciu - na żądanie pani Marzeny Soroka-Czaplińskiej i pana Jana Czaplińskiego (następców prawnych właścicieli działki nr 405, obręb geodezyjny Tylice, gmina Nowe Miasto Lubawskie - w związku z nabyciem tej działki umową z dnia 6 grudnia 2012 r.) - postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 23 listopada 2011 roku, znak: R/GN.7624-7/08 ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie farmy wiatrowej „Tylice" o łącznej mocy przyłączeniowej 2000 kW, składającej się z jednej siłowni wiatrowej o maksymalnej wysokości 144 m npt. wraz z siecią kablową zasilającą niskiego i średniego napięcia, zlokalizowanego na działce nr 406, obręb geodezyjny Tylice, gm. Nowe Miasto Lubawskie.
2. Wyznaczyć Stronom siedmiodniowy termin (liczony od dnia następnego po dniu doręczenia niniejszego postanowienia) do wypowiedzenia się w sprawie wszczętego postępowania „nadzorczego" - o którym mowa w punkcie 1.
3. Postanowienie doręczyć Stronom (tj. Podmiotom, którym przysługiwał status stron w postępowaniu przed organem pierwszej instancji) oraz Wójtowi Gminy Nowe Miasto Lubawskie.
 
POSTANOWIENIE
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu - działając na podstawie art. 157 w związku z art. 61 § 3 i § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23) -na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2016 roku w sprawie z wniosku pani Marzeny Soroka-Czaplińskiej i pana Jana Czaplińskiego z dnia 20 lutego 2016 r., sprecyzowanego pismem z dnia 10 kwietnia 2016 roku (wpływ do Kolegium w dniu 15 kwietnia 2016 r.) - jako żądanie stwierdzenia nieważności decyzji, postanawia:
1. Zawiadomić Strony o wszczęciu - na żądanie pani Marzeny Soroka-Czaplińskiej i pana Jana Czaplińskiego (następców prawnych właścicieli działki nr 405, obręb geodezyjny Tylice, gmina Nowe Miasto Lubawskie - w związku z nabyciem tej działki umową z dnia 6 grudnia 2012 r.) - postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 23 listopada 2011 roku, znak: R/GN.7624-1/09 ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie farmy wiatrowej „Tylice I" o łącznej mocy przyłączeniowej 8000 kW, składającej się z czterech siłowni wiatrowych o maksymalnej wysokości 144 m npt. wraz z siecią kablową zasilającą niskiego i średniego napięcia, zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 409/2 i 410w miejscowości Tylice, obręb geodezyjny Tylice, gm. Nowe Miasto Lubawskie.
2. Wyznaczyć Stronom siedmiodniowy termin (liczony od dnia następnego po dniu doręczenia niniejszego postanowienia) do wypowiedzenia się w sprawie wszczętego postępowania „nadzorczego" - o którym mowa w punkcie 1.
3. Postanowienie doręczyć Stronom (tj. Podmiotom, którym przysługiwał status stron w postępowaniu przed organem pierwszej instancji) oraz Wójtowi Gminy Nowe Miasto Lubawskie.
 
 
POSTANOWIENIE
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu  - działając na podstawie art. 123 w związku z art. 10 § 1 oraz art. 36 § lustawy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity DzU z 2016 r. poz. 23) - na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2016 r. w sprawie z odwołania wniesionego przez: panią Marię Kadylak, zam. 14-300 Morąg, ul. Topolowa 24 i pana Jana Kadylaka zam. 14-300 Morąg, ul. Topolowa 24 - reprezentowanego przez adwokata Andrzeja Woźniczkę -Kancelaria Prawnicza 82-300 Elbląg, Plac Kazimierza Jagiellończyka 5 od decyzji wydanej przez Burmistrza Morąga w dniu 22 stycznia 2016 r. znak: KI.6220.4. określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich (kurniki) na 52 500 sztuk brojlerów (2 x 26 250 sztuk) wraz z infrastrukturą techniczną, realizowanego na działce nr 409 w obrębie Jędrychówko postanawia:
1.Powiadomić organ i strony, że niniejsza sprawa zostanie rozpatrzona w terminie do dnia 31 maja 2016 r. z uwagi na konieczność wyznaczenia stronom terminu dla realizacji prawa wynikającego z art. 10 § 1 Kpa (w postępowaniu odwoławczym dołączono do akt sprawy dodatkowe dokumenty).
2.Wyznaczyć 21-dniowy termin (liczony od dnia doręczenia niniejszego postanowienia) do zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, które można wnosić na adres Kolegium lub w jego siedzibie.
3.Poinformować strony i organ o treści postanowienia.
Na niniejsze postanowienie zażalenie nie przysługuje.
 
POSTANOWIENIE
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu działając na podstawie art. 10 i 123 oraz 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 poz. 23 ) na posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 2016r. w sprawie z odwołania pełnomocnika Jacka Bieranowskiego, adwokata Stefana Salamona, od decyzji Burmistrza Morąga z dnia 16.11.2015r. znak KI 7624-29/10 orzekającej realizację przedsięwzięcia i określającej środowiskowe warunki tej realizacji, polegającej na odkrywkowej eksploatacji kruszywa naturalnego ( piaski i piaski ze żwirem) ze złoża Tątławki w obrębie wydzielonego pola A, na działce nr 469/4 w obrębie Tątławki, postanawia
1.Powiadomić organ i strony, że nie jest możliwe załatwienie opisanej sprawy w ustawowym terminie z uwagi na konieczność umożliwienia stronom zapoznania się z pełnym materiałem dowodowym i zgłoszenia ewentualnych dodatkowych wniosków dowodowych bądź wyjaśnień i wyznaczyć nowy termin do dnia 30 kwietnia 2016r.
2.Zakreślić stronom siedmiodniowy termin, liczony od daty doręczenia niniejszego postanowienia, do zapoznania się i wypowiedzenia w sprawie zebranego materiału dowodowego.
3.Poinformować strony i organ o treści postanowienia.
 
POSTANOWIENIE
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu - działając na podstawia art. 123, art. 136 oraz art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) - na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2016 r. w sprawie z odwołania adwokata Stefana Salamona, pełnomocnika Jacka Bieranowskiego, od decyzji Burmistrza Morąga z dnia 16.11.2015 r. znak: KI 7624-29/10, orzekającej o realizacji przedsięwzięcia polegającego na odkrywkowej eksploatacji kruszywa naturalnego (piaski i piaski z żwirem) ze złoża Tątławki w obrębie wydzielonego pola A na działce nr 469/4 w obrębie Tątławki i określającej środowiskowe warunki realizacji tego przedsięwzięcia postanawia:
1.Powiadomić strony i organ, że nie jest możliwe załatwienie opisanej sprawy w terminie wskazanym w pkt 1 postanowienia Kolegium z dnia 14 stycznia 2016 r. (tj. do dnia 25 lutego 2016 r.) z uwagi na konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz wyznaczyć nowy termin załatwienia sprawy do dnia 15 kwietnia 2016 r.
2.Zobowiązać organ I instancji do wskazania, kiedy (i ewentualnie dokąd) wyprowadzili się Państwo Jadwiga i Kazimierz Bernasiuk w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego postanowienia.
3.O treści postanowienia powiadomić strony i organ I instancji.
 
POSTANOWIENIE
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu działając na podstawie art. 123  w związku z art.   10, art. 36 i art. 136  ustawy z dnia14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 267,zm. Dz. U. z 2014 r. poz. 183 i Dz.U. z 2015 r. poz. 211 i 702) - na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2015 r. w sprawie  z odwołania złożonego przezpanią Marię Kadylak i pana Jana Kadylaka od decyzji Burmistrza Morąga z dnia 4 marca 2015 r. nr 1/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, polegającej na budowie odcinka kolektora kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Słonecznik 
postanawia:
1.Poinformować strony, że sprawa nie zostanie załatwiona w terminie określonym przepisem art. 35 § 3 Kpa (w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania)  z uwagi na konieczność zapewnienia stronom możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie oraz uzupełnienia materiału dowodowego. 
2.Wskazać nowy termin załatwienia sprawy do dnia 31 lipca 2015 r. 
3.Zobowiązać organ pierwszej instancji do udzielenia informacji – do dnia 10 lipca 2015r.  o tym  w jaki sposób poinformowano strony postępowania o treści obwieszczeń w tej sprawie (Kolegium oczekuje informacji o terminie i miejscu zamieszczenia obwieszczeń).
4.Zobowiązać organ (w terminie jak wyżej)  do ustosunkowania się do treści odwołania poprzez wskazanie, czy w związku z realizacją inwestycji objętej decyzją lub na skutek realizacji tej inwestycji nastąpi włączenie (podłączenie) kolektora do sieci sanitarnej lub też czy inwestycja  jest  częścią większego zamierzenia.
5.Wyznaczyć stronom  postępowania czternastodniowy termin  - liczony od 10 lipca 2015 r. do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Na postanowienie zażalenie nie przysługuje.
 
POSTANOWIENIE
Zgodnie z art. 30 i art. 33 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity DzU z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu zawiadamia, że na posiedzeniu w dniu 16 marca 2015 r. wydało postanowienie, zgodnie z którym odroczono rozpatrzenie sprawy w związku z koniecznością wystąpienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z prośba o ustosunkowanie się do zarzutów sformułowanych w odwołaniu Przedsiębiorstwa Robót Ogólnobudowlanych ELEKTROINSTAL Adam, Jarosław i Piotr Krzemińscy s.j. 14-100 Ostróda, ul. Paderewskiego 3B od decyzji Burmistrza Morąga z dnia 21 stycznia 2015 r. znak: K.I.6220.9.2011 odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie dwóch wolnostojących elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. liniami kablowymi SN 15kV, stacją pomiarową, istniejąca gruntową drogą dojazdową, placem manewrowym, realizowanego na działkach nr 319 i 439/2 w obrębie Chojnik -względem postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 7 października 2014 r. znak: WOOŚ.4242.71.2012.AW.14 odmawiającego uzgodnienia warunków realizacji opisanego wyżej, a także umożliwiającym stronom udział w postępowaniu (zapoznanie się z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie, zgłaszanie uwag i wniosków oraz żądań).
 
P O S T A N O W I E N I E
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2015 roku w sprawie z odwołania Generacji Wiatrowej Polska Spółki z o.o. reprezentowanej przez radcę prawnego Pana Daniela Chojnackiego, od decyzji Burmistrza Kisielic nr RRG.OŚ.6220.3.11.2012 z dnia 1 września 2014 r. w sprawie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Zespołu Elektrowni Wiatrowych Nowy Folwark wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 
p o s t a n a w i a:
1.Zawiadomić Strony o niezałatwieniu sprawy w terminie o którym mowa w postanowieniu Kolegium z dnia 12 listopada 2014 r. (tj. do dnia 19 stycznia 2015 r.), jednocześnie wskazując  nowy termin załatwienia sprawy – do dnia 16 marca 2015 r. 
2.Wskazać jako przyczynę niezałatwienia sprawy w terminie, potrzebę przeprowadzenia dodatkowego postępowania w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie.
3.Wystąpić (odrębnym pismem) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z prośbą o udzielenie szczegółowych informacji odnośnie stanowiska zawartego w postanowieniu tego organu z dnia 16 lipca 2014 r. znak: WOOŚ.4242.126.2013.MH.14. 
4.Wyznaczyć Stronom dziesięciodniowy termin  (liczony od dnia 25 lutego 2015 r.) na wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 
5.O treści postanowienia zawiadomić Strony oraz organ pierwszej instancji.
 
 
POSTANOWIENIE
Działając na podstawie art. 123 w związku z art. 136 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U z roku 2013 poz. 267, zmiana Dz.U. z roku 2014 poz. 183) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu w toku postępowania w sprawie z odwołania Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony Dóbr Przyrodniczych, Krajobrazowych i Kulturowych Wysoczyzny Elbląskiej „Chronimy Wysoczyznę Elbląską" oraz mieszkańców wsi Chojnowo od decyzji Burmistrza Tolkmicka z dnia 05 września 2014r. znak: POŚ.6220.2.2013 w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotwoltaicznej (elektrowni słonecznej) o mocy do 2 MW na działce Nr 102/6, obręb Chojnowo, gmina Tolkmicko - na posiedzeniu w dniu 18 listopada 2014r. postanawiło"
1.Powiadomić Strony, że ich sprawa nie zostanie załatwiona w terminie określonym w art. 35 § 3 kpa i wyznaczyć dodatkowy termin załatwienia sprawy, który nastąpi w ciągu 30 dni licząc od dnia doręczenia wskazanym z imienia i nazwiska mieszkańcom wsi Chojnowo i okolic, pisma Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu zawierającego żądanie wykazania interesu prawnego w złożeniu odwołania od opisanej wyżej decyzji.
2.Powiadomić organ i inwestora oraz odwołujące się Stowarzyszenie, jak w punkcie 1.
 
POSTANOWIENIE
Zgodnie z art. 30 i art. 33 w związku z art. 79: ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity DzU z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu zawiadamia, że na posiedzeniu w dniu 18 listopada 2014 r. wydało postanowienie, zgodnie z którym stwierdzono niedopuszczalność zażalenia wniesionego przez AMBER WIND II Sp. z o.o. w Gnieźnie przy ulicy Laubitza 18a/12 na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 1 października 2014 r. sygn. akt Rep. 1647/OŚiP/14 zawiadamiające o niezałatwieniu sprawy w terminie przewidzianym w art. 35 § 3 Kpa wraz z podaniem nowego terminu załatwienia sprawy i przyczyn niezałatwienia sprawy - wydane na podstawie art. 36 § 1 Kpa, a także informujące o możliwości korzystania przez strony z uprawnienia wynikającego z art. 10 § 1 Kpa.
 
POSTANOWIENIE
Samorządowe Kolegium odwoławcze w Elblągu na posiedzeniu w dniu 13 października 2014 r. po zapoznaniu się z odwołaniem Państwa; Heleny Maliszewskiej, Haliny Graszek, Stanisława Malinowskiego i Andrzeja Sz5aiaka od decyzji Wójta Gminy Lubawa z dnia 25 sierpnia 2014 r. znak: GKIZP.6220.08.2013 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia p.n. Budowa pojedynczej elektrowni wiatrowej o mocy nominalnej do 2,5 MW wraz z drogą dojazdową i placem montażowym pn „Lubawa 1", położonej na działce nr 222 w obrębie ewidencyjnym Szczepankowo, gmina Lubawa postanawia:
1.Poinformować Strony, iż sprawa nie zostanie załatwiona w terminie jednego miesiąca od dnia wpływu akt do Kolegium, tj. do dnia 17.10.2014 r. z uwagi na konieczność uzupełnienia materiału dowodowego.
2.Wskazać nowy termin załatwienia sprawy do dnia 19 grudnia 2014 r.
3.Zobowiązać organ pierwszej instancji do przedłożenia (w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego postanowienia) następujących informacji:
- czy i w jaki sposób (ze wskazaniem miejsc i terminów obwieszczenia) treść przedmiotowej decyzji została podana do publicznej wiadomości;
- o przeprowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę, i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa (art. 85 ust. 2 pkt 1 lit. 'a" ustawy z dnia 03 października 2013 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami).
 
POSTANOWIENIE
Zgodnie z art. 30 i art. 33 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity DzU z 2008 r. nr 199, poz. 1227 ze zmianami) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu zawiadamia, że na posiedzeniu w dniu 28 października 2014 r. wydało postanowienie, zgodnie z którym odroczono rozpatrzenie sprawy z odwołania AMBER WIND II Sp. z o.o. w Gnieźnie przy ulicy Laubitza 18a/2 od decyzji wydanej przez Sekretarz Gminy Kisielice, która działała z upoważnienia Burmistrza Kisielic, z dnia 19 sierpnia 2014 r. znak: RRG.OŚ.6220.3.9.2013 odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy wiatrowej o łącznej mocy do 27 MW wraz z niezbędną infrastrukturą - do czasu rozpatrzenia pisma Inwestora z dnia 20 października 2014 r. zatytułowanego jako „Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy rozstrzygniętej postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 1 października 2014 r. znak rep. 1647/OSiP/14", a także w związku z umożliwieniem stronom udziału w postępowaniu (zapoznanie się z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie, zgłaszanie uwag i wniosków oraz żądań).
 
 
POSTANOWIENIE
Samorządow Kolegium Odwoławcze w Elblągu na posiedzeniu w dniu 1 października 2014 r. w sprawie z odwołania złożonego przez AMBER WIND II Sp. z o.o. w Gnieźnie przy ulicy Laubitza 18a/2 od decyzji wydanej przez Sekretarz Gminy Kisielice, która działała z upoważnienia Burmistrza Kisielic, z dnia 19 sierpnia 2014 r. znak: RRG.OŚ.6220.3.9.2013 odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy wiatrowej o łącznej mocy do 27MW wraz z niezbędną infrastrukturą postanawia:
1. Zawiadomić strony, że niniejsza sprawa z uwagi na konieczność wystąpienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie nie zostanie rozpatrzona w terminie miesiąca od dnia wpływu akt do Kolegium tj. do dnia 17 października 2014 r. Jednocześnie poinformować strony i organ, że rozpatrzenie sprawy nastąpi w terminie 21 dni od dnia, w którym wpłynie do Kolegium informacja, o której mowa w pkcie 2.
2. Wystąpić do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie do ustosunkowania się do zarzutów sformułowanych w odwołaniu od opisanej na wstępie decyzji względem postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 13 czerwca 2014 r. znak. WOOŚ.4242.112.2013.SCH.13 odmawiającego uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej o łącznej mocy do 27 MW wraz z niezbędną infrastrukturą - obręb Butowo, Limża, Biskupiczki, gmina Kisielice.
3. Poinformować strony, że w toku postępowania są zobowiązane powiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu oraz, że w razie zaniedbania tego obowiązku - doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 1 i 2 Kpa).
4. Poinformować również strony, iż służy im - zgodnie z art. 10 § 1 Kpa prawo zgłaszania żądań, wniosków dowodowych oraz zapoznania się z aktami sprawy w każdym stadium postępowania.
5. Powiadomić stronę i organ jak w pkt. 1-3.
 
 
POSTANOWIENIE
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu działając na podstawie art. art. 10 i 123 oraz 36   ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z  2013 poz. 267, z 2014r. poz.183)) na posiedzeniu w dniu 27 sierpnia 2014r. w sprawie z wniosków wniesionych przez :
1. Stowarzyszenie Aktywności Społecznej im. Tadeusza Rejtana
2. Grzegorza Błądek
3. Bogdana Dańczuk
4. Władysława Piela
5. Artura Markisz
6. Zenona Lichończak 
o ponowne rozpatrzenie sprawy  zakończonej decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu z dnia 16 czerwca 2014r. Rep.2545/OŚiP/13, 357/OŚiP/14. 598/OŚiP/14, 825/OŚiP/14, 826/OŚiP/14 i 827/OŚiP/14 odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Nr 324/2009 Wójta Gminy Płoskinia z dnia  19 maja 2009r. skierowanej do Firmy ECO-WIND CONSTRUCTION SA w Warszawie o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Budowa farmy wiatrowej składającej się z do 13 sztuk elektrowni wiatrowych o łącznej mocy  do 30 MW, zlokalizowanej w rejonie miejscowości Tolkowiec gmina Płoskinia” na działkach znajdujących się w obrębie konturów zaznaczonych w „Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVIII/118/2008 Rady Gminy Płoskinia z dnia 27.10.2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p o s t a n a w i a:
1. Powiadomić organ i stronę, że nie jest możliwe załatwienie opisanej sprawy   w zakreślonym  terminie, ze względu na konieczność umożliwienia stronom zapoznania się z pełnym materiałem dowodowym i zgłoszenia ewentualnych dodatkowych wniosków dowodowych bądź wyjaśnień i wyznaczyć nowy termin do dnia 15 października  2014r. 
2. Zakreślić stronom siedmiodniowy termin, liczony od daty doręczenia niniejszego postanowienia,  do zapoznania się i wypowiedzenia w sprawie zebranego materiału dowodowego. 
3. Poinformować strony i organ o treści postanowienia jak w pkt 1 i  2.
 
POSTANOWIENIE
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu działając na podstawie art. 123 w związku z art. 10 i art. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013 r.  DzU poz. 267) - na posiedzeniu w dniu 17 marca 2014 r. w sprawie z odwołania złożonego przez: pana Jerzego Licznerskiego zam. Świniarc 11; 13-324 Grodziczno, pana Stanisława Zakretę zam. Świniarc 17; 13-324 Grodziczno, pana Tomasza Kasprowicza zam. Świniarc 14; 13-324 Grodziczno, pana Tadeusza Dąbrowskiego zam. Zwiniarz 42; 13-324 Grodziczno, panią Wiolettę Kasprowicz zam. Świniarc 14 od decyzji wydanej przez Wójta Gminy Grodziczno, z dnia 20 listopada 2013 r., znak: GK.6220.5.2012.2013 określającej środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia p.n. Budowa elektrowni wiatrowej "Świniarc (156)" wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 2,5 MW, na działce nr 156 w obrębie geodezyjnym 
Świniarc, w gminie Grodziczno, postanawia:
1. Poinformować strony postępowania, że sprawa niniejsza nie będzie mogła być rozpatrzona w terminie wskazanym w postanowieniu Kolegium z dnia 8 stycznia 2014 r. z uwagi na konieczność wyznaczenia stronom terminu dla realizacji Ich prawa wynikającego z art.10 §1 Kpa oraz zapewnieniu udziału społeczeństwa w niniejszej sprawie.
2. Jednocześnie poinformować strony, że rozpatrzenie niniejszej sprawy nastąpi w terminie - do dnia 30 kwietnia 2014 r.
3. Wyznaczyć Stronom 14-dniowy termin (liczony od dnia doręczenia niniejszego postanowienia) do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
4. Powiadomić strony i organ w jak w pkt 1-3.
 
POSTANOWIENIE
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu  działając na podstawie art. 123 § 1 i art. 36 § 1 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania (t.j. Dz.U. z dnia 30 stycznia 2013 r.  poz. 267) na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2014 r. w sprawie z odwołania Stowarzyszenia Aktywności Społecznej im. Tadeusza Reytana reprezentowane przez Waldemara Badeńskiego i Jerzego Pociejewskiego od decyzji Wójta gminy Elbląg z dnia 9 grudnia 2013 roku nr GP.6733.08.2013 wydanej na rzecz Eurowind Sp. z o.o. ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na realizacji podziemnych: energetycznych linii kablowych SN, energetycznych linii kablowych „WN oraz towarzyszących kablowych linii światłowodowych w obrębach: Adamowo i Władysławowo gm. Elbląg, obejmujących swym zasięgiem następujące działki: kabel SN
obręb Adamowo; 117/13, 117/4, 177/17, 119/3, 118/4, 92/25, 92/32, 92/26, 92/27, 92/28, 92/33, 92/29, 92/30, 96/22, 96/23, 66/1, 67/1, 119/4, 117/16, 43/2, 117/3, 39/8, 39/3, 92/24, 92/31, 39/7, 39/4, 39/10, 39/9, 39/11, 43/1; kabel WN
obręb Adamowo: 118/4, 43/1; obręb Władysławowo: 115, 117, 208, 216, 218, 220, 224, 225, 119, 120, 121, 122, 237, 240, 241, 242, 243, 244, 127, 137, 147, 134, 73, 92, 93, 94, 95, 99, 100, 102, 70, 72, 69, 68
p o s t a n a w i a:
1.Zawiadomić  Strony, że nie jest możliwe załatwienie opisanej sprawy w ustawowym terminie, ze względu na konieczność umożliwienia stronom  zapoznania się z treścią odwołania, odpowiedzią wnioskodawcy na odwołanie, pełnym materiałem dowodowym i zgłoszenia ewentualnych dodatkowych wniosków dowodowych bądź wyjaśnień i wyznaczyć nowy termin do dnia 14 marca 2014 r. 
2.Wyznaczyć Stronom 14 dniowy termin /licząc od daty doręczenia niniejszego postanowienia/ do wypowiedzenia się co do zebranych    dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
3.Poinformować strony i organ o treści postanowienia jak w pkt 1-2.
 
POSTANOWIENIE
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu działając na podstawie art. 123 w związku z art. 36 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) - na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2014 r. w sprawie z 
odwołania Jerzego Licznerskiego, Tadeusza Dąbrowskiego i Piotra Jakielskiego od decyzji Wójta Gminy Grodziczno z dnia 20 listopada 2013 r., znak:GK.6220.6.2012.2013 określającej środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia p.n. Budowa elektrowni wiatrowej 
"Zwiniarz (3)" wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy do 2,5 MW, na działce nr 3 w obrębie geodezyjnym Zwiniarz, w gminie Grodziczno, postanawia:
1. Zawiadomić Strony, żę nie jest możliwe załatwienie opisanej sprawy w wyznaczonym przez Kolegium w terminie, ze względu na konieczność umożliwienia stronom zapoznanie się z treścią odwołania, pełnym materiałem dowodowym i zgłoszenia ewentualnych 
dodatkowych wniosków dowodowych bądź wyjaśnień i wyznaczyć nowy termin do dnia 4 kwietnia 2014 r.
2. Wyznaczyć Stronom 7 dniowy termin /licząc od daty doręczenia niniejszego postanowienia/ do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
3. Poinformować strony i organ o treści postanowienia jak w pkt 1-2.
 
POSTANOWIENIE
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu działając na podstawie art. 123 w związku z art. 36 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) - na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2014 r. w sprawie z odwołania Pana Kazimierza Wiecierzyckiego, Pana Marcina Kikul, Pana Jerzego Licznerskiego, Pani Krystyny Guzowskiej od decyzji Wójta Gminy Grodziczno z dnia 20 listopada 2013 r., znak: GK.6220.9.2012.2013 określającej środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia p.n. Budowa elektrowni wiatrowej „Zwiniarz (313/6)” wraz z infrastrukturą  towarzyszącą, o mocy nominalnej do 2,5 MW, na działce nr 316/6 w obrębie geodezyjnym Zwiniarz, w gminie Grodziczno, p o s t a n a w i a:
1.Zawiadomić Strony o niezałatwieniu sprawy w terminie wskazanym w postanowieniu Kolegium z dnia 08 stycznia 2014 r. tj. do dnia 28 lutego 2014 r. Przyczyną niezałatwienia sprawy w wyżej wskazanym terminie  jest umożliwienie Stronom realizacji Ich uprawnień procesowych.
2.Wyznaczyć Stronom siedmiodniowy termin (liczony od dnia następnego po dniu doręczenia niniejszego postanowienia) na wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
3.Wskazać nowy termin załatwienia sprawy  do dnia 04 kwietnia 2014 roku (nowy termin załatwienia sprawy jest uzależniony od realnych możliwości ponownego skierowania sprawy na posiedzenie w celu jej rozpatrzenia).
4.Postanowienie doręczyć Stronom oraz przesłać - do wiadomości - organowi pierwszej instancji.
 
POSTANOWIENIE
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu działając na podstawie art. 123 w związku z art. 36 i art. 136 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267) - na posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2014 roku w sprawie z odwołania Pana Krzysztofa Klejny, Pana Andrzeja Rudnickiego, Pana Jana Dałkowskiego, Pana Józefa Jurkiewicza, Pana Piotra Jakielskiego i Pana Edwarda Guzowskiego od decyzji Wójta Gminy Grodziczno z dnia 20 listopada 2013 r., znak: GK.6220.4.2012.2013 określającej środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia p.n. Budowa elektrowni wiatrowej „Świniarc (14)” wraz z infrastrukturą  towarzyszącą, o mocy minimalnej do 2,5 MW, na działce nr 14 w obrębie geodezyjnym Świniarc, w gminie Grodziczno, p o s t a n a w i a :
1.Zawiadomić Strony, o niezałatwieniu sprawy w terminie wskazanym w postanowieniu Kolegium z dnia 08 stycznia 2014 r. tj. do dnia 28 lutego 2014 r. Przyczyną niezałatwienia sprawy w wyżej wskazanym terminie  jest umożliwienie Stronom realizacji Ich uprawnień procesowych.
2.Wyznaczyć Stronom siedmiodniowy termin (liczony od dnia doręczenia niniejszego postanowienia) na wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
3.Wskazać nowy termin załatwienia sprawy – do dnia 04 kwietnia 2014 roku (nowy termin załatwienia sprawy jest uzależniony od realnych możliwości ponownego skierowania sprawy na posiedzenie w celu jej rozpatrzenia).
4.Postanowienie doręczyć Stronom oraz przesłać – do wiadomości - organowi pierwszej instancji.
 
POSTANOWIENIE
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu działając na podstawie art. 123 § 1 i art. 36 § 1 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania (t.j. Dz.U. z dnia 30 stycznia 2013 r.  poz. 267) na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2014 r. w sprawie z odwołania Stowarzyszenia Aktywności Społecznej im. Tadeusza Reytana reprezentowane przez Waldemara Badeńskiego i Jerzego Pociejewskiego od decyzji Wójta gminy Elbląg z dnia 9 grudnia 2013 roku nr GP.6733.08.2013 wydanej na rzecz Eurowind Sp. z o.o. ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na realizacji podziemnych: energetycznych linii kablowych SN, energetycznych linii kablowych „WN oraz towarzyszących kablowych linii światłowodowych w obrębach: Adamowo i Władysławowo gm. Elbląg, obejmujących swym zasięgiem następujące działki kabel SN obręb Adamowo; 117/13, 117/4, 177/17, 119/3, 118/4, 92/25, 92/32, 92/26, 92/27, 92/28, 92/33, 92/29, 92/30, 96/22, 96/23, 66/1, 67/1, 119/4, 117/16, 43/2, 117/3, 39/8, 39/3, 92/24, 92/31, 39/7, 39/4, 39/10, 39/9, 39/11, 43/1 kabel WN obręb Adamowo: 118/4, 43/1; obręb Władysławowo: 115, 117, 208, 216, 218, 220, 224, 225, 119, 120, 121, 122, 237, 240, 241, 242, 243, 244, 127, 137, 147, 134, 73, 92, 93, 94, 95, 99, 100, 102, 70, 72, 69, 68, postanawia
 1.Zawiadomić  Strony, że nie jest możliwe załatwienie opisanej sprawy w ustawowym terminie, ze względu na konieczność umożliwienia stronom  zapoznania się z treścią odwołania, odpowiedzią wnioskodawcy na odwołanie, pełnym materiałem dowodowym i zgłoszenia ewentualnych dodatkowych wniosków dowodowych bądź wyjaśnień i wyznaczyć nowy termin do dnia 14 marca 2014 r. 
2.Wyznaczyć Stronom 14 dniowy termin /licząc od daty doręczenia niniejszego postanowienia/ do wypowiedzenia się co do zebranych    dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
3.Poinformować strony i organ o treści postanowienia jak w pkt 1-2.
 
 
POSTANOWIENIE
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu na posiedzeniu w dniu  16 grudnia 2013r. w sprawie z odwołania  Majewo Wind Invest sp. z o.o w Warszawie od decyzji Wójta Gminy Milejewo z dnia 24.09.2013r. znak  MG-7624/2-4/08/13.RT odmawiającej zgody na realizację przedsięwzięcia opisanego w pierwotnym wniosku jako budowa farmy wiatrowej o mocy 45MW, składającej się z 18 elektrowni  wiatrowych o mocy 2,5 MW i wysokości 100 m każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na terenie gminy Milejewo w miejscowościach: Huta Żuławska (dz. Nr 2/16, 2/14, 155/3, 160/2, 112/7), Majewo ( dz. nr 256/3, 14/7, 8/3, 2/3, 95/1, 64/5), Milejewo ( dz. nr 256/3), Zajączkowo (dz. nr 33/1, 16/1), i Rychnowy ( dz. Nr 4/12,4/10) oraz na terenie gminy Tolkmicko w miejscowości  Przybyłowo ( dz. Nr 73/1) -inwestor Wind Invest sp. z o.o ul. Zbyszka Cybulskiego 3  Warszawa, postanawia:
 1. Powiadomić strony, że nie jest możliwe załatwienie opisanej sprawy  w ustawowym  terminie, ze względu na konieczność umożliwienia stronom zapoznania się z pełnym materiałem dowodowym i zgłoszenia ewentualnych dodatkowych wniosków dowodowych bądź wyjaśnień i wyznaczyć nowy termin do dnia 15 lutego 2014r.
2. Poinformować strony i organ o treści postanowienia.
 
POSTANOWIENIE
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu na posiedzeniu w dniu  18 listopada 2013r. w sprawie z odwołania  Majewo Wind Invest sp. z o.o w Warszawie od decyzji Wójta Gminy Milejewo z dnia 24.09.2013r. znak  MG-7624/2-4/08/13.RT odmawiającej zgody na realizację przedsięwzięcia opisanego w pierwotnym wniosku jako budowa farmy wiatrowej o mocy 45MW, składającej się z 18 elektrowni  wiatrowych o mocy 2,5 MW i wysokości 100 m każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na terenie gminy Milejewo w miejscowościach: Huta Żuławska (dz. Nr 2/16, 2/14, 155/3, 160/2, 112/7), Majewo ( dz. nr 256/3, 14/7, 8/3, 2/3, 95/1, 64/5), Milejewo ( dz. nr 256/3), Zajączkowo (dz. nr 33/1, 16/1), i Rychnowy ( dz. Nr 4/12,4/10) oraz na terenie gminy Tolkmicko w miejscowości  Przybyłowo ( dz. Nr 73/1) -inwestor Wind Invest sp. z o.o ul. Zbyszka Cybulskiego 3  Warszawa, postanawia: 
1. Powiadomić strony, że nie jest możliwe załatwienie opisanej sprawy  w ustawowym  terminie, ze względu na konieczność umożliwienia stronom zapoznania się z treścią odwołania,  pełnym materiałem dowodowym i zgłoszenia ewentualnych dodatkowych wniosków dowodowych bądź wyjaśnień i wyznaczyć nowy termin do dnia 30 grudnia 2013r. 
2. Wyznaczyć stronom 14-dniowy termin celem wypowiedzenia się co do treści odwołania,  zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
3. Poinformować strony i organ o treści postanowienia jak w pkt 1 - 2.
 
POSTANOWIENIE
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu na posiedzeniu w dniu 09 września 2013 r. w sprawie wszczętej  - na wniosek pana Krystiana Kujawskiego (reprezentowanego przez Katarzynę Bogdał-Kujawską) – o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy Kurzętnik (z upoważnienia którego działa Inspektor d/s budownictwa) z dnia 02 listopada 2010 r. Nr 51/10 w sprawie  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300, MOP 5,5 MPa, realizacji Brodnica – Nowe Miasto Lubawskie przebiegającego po terenie  gminy Kurzętnik.
p o s t a n a w i a
1. Wskazać Stronom postępowania nowy termin załatwienia sprawy do dnia 31 października 2013 r., z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowego postępowania dowodowego.
 2. Ponownie wystąpić – odrębnym pismem -  do Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku z prośbą o udzielenie następujących informacji:
- czy Pomorski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji gazu w Bydgoszczy legitymował się upoważnieniem Pomorskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku do występowania z wnioskiem o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 5,5 MPa, relacji Brodnica-Nowe Miasto Lubawskie;
- czy Pomorski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. Oddział w Bydgoszczy istniał w dniu 02 listopada 2010 r. tj. w dacie wydania przez Wójta Gminy Kurzętnik decyzji ustalającej inwestycję celu publicznego dla wyżej wskazanego zamierzenia inwestycyjnego;
- czy Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy jest następcą prawnym Pomorskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. Oddział w Bydgoszczy;
- ewentualnego wskazania jaki podmiot w dacie 02 listopada 2010 r. był następcą prawnym Pomorskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. Oddział w Bydgoszczy.
3. Postanowienie doręczyć pani Katarzynie Bogdał-Kujawskiej, SA GAZOPROJEKT Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa we Wrocławiu oraz Wójtowi Gminy Kurzętnik.
Pozostałe strony postępowania poinformować o treści postanowienia w formie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Kurzętnik, a także na stronie BIP Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu. Na postanowienie zażalenie nie przysługuje.
 
POSTANOWIENIE
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2013 r. w sprawie wszczętej - na wniosek pana Krystiana Kujawskiego (reprezentowanego przez Katarzynę Bogdał-Kujawską) - o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy Kurzętnik (z upoważnienia którego działą Inspektor d/s budownictwa) z dnia 02 listopada 2010 r. Nr 51/10 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300, MOP 5,5 MPa, realizacji Brodnica - Nowe Miasto Lubawskie przebiegającego po  terenie gminy Kurzętnik. postanawia:
1. Wskazać Stronom postępowania nowy termin załatwienia sprawy do dnia 10 września 2013 r., z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowego postępowania dowodowego.
2. Wystąpić - odrębnym pismem - do Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku z prośbą o udzielenie następujących informacji: 
- czy Pomorski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji gazu w Bydgoszczy legitymował się upoważnieniem Pomorskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku do występowania z wnioskiem o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 5,5 MPa, relacji Brodnica - Nowe Miasto Lubawskie;
- czy Pomorski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. Oddział w Bydgoszczy istniał w dniu 02 listopada 2010 r. tj. w dacie wydania przez Wójta Gminy Kurzętnik decyzji ustalającej inwestycję celu publicznego dla wyżej wskazanego zamierzenia inwestycyjnego;
- czy Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy jest następcą prawnym Pomorskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. Oddział w Bydgoszczy;
- ewentualnego wskazania jaki podmiot w dacie 02 listopada 2010 r. był następcą prawnym Pomorskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. Oddział w Bydgoszczy.
3. Postanowienie doręczyć pani Katarzynie Bogdał-Kujawskiej, SA GAZPROJEKT Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa we Wrocławiu oraz Wójtowi Gminy Kurzętnik.Pozostałe strony postępowania poinformować o treści postanowienia w formie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Kurzętnik, a także na stronie BIP Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu. Na postanowienie zażalenie nie przysługuje.
 
POSTANOWIENIE
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2013 r. zażalenia TULIP ENERGY Spółka z o.o. w Warszawie, działającej przez pełnomocnika, Pana Jacka Wilińskiego na postanowienie Wójta Gminy Małdyty z dnia 28 lutego 2013 r., znak: GKM.6220.01.2013 w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej turbiny wiatrowejo mocy do 2 MW, o wysokości całkowitej 150 m, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 224, w obrębie Sambród oraz określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki hałasu oraz kumulowania oddziaływań planowanej inwestycji z innymi elektrowniami planowanymi do realizacji m.in. na działce nr 32,13,214,215, 193/1 w obrębie Sambród postanawia: - utrzymać w mocy zażalone postanowienie.
 
POSTANOWIENIE
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2013 r. zażalenia TULIP ENERGY Spółka z o.o. w Warszawie, działającej przez pełnomocnika, Pana Jacka Wilińskiego na postanowienie Wójta Gminy Małdyty z dnia 01 marca 2013 r., znak: GKM.6220.03.2013 w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej turbiny wiatrowej mocy do 2 MW, o wysokości całkowitej 150 m, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 32, w obrębie Sambród oraz określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki hałasu oraz kumulowania oddziaływań planowanej inwestycji z innymi elektrowniami planowanymi do realizacji m.in. na działce nr 224,13,214,215 w obrębie Sambród postanawia: - utrzymać w mocy zażalone postanowienie.
 
POSTANOWIENIE
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2013 r. w sprawie z odwołania Eurowind Services Spółka z o.o. w Gdańsku od decyzji Wójta Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 18 kwietnia 2013 r., znak: RG.6220.1/4.2013 dotyczącej odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: „Budowa farmy wiatrowej „Adamowo 2” wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Gronowo Elbląskie”, objętego wnioskiem firmy Eurowind Services Spółka z o.o. ul. Abrahama 1A, 80-307 Gdańsk, ponieważ lokalizacja tego przedsięwzięcia jest niezgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, postanawia:
1.Wyznaczyć Stronom czternastodniowy termin na wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
2.Wystąpić do organu pierwszej instancji, Wójta Gminy Gronowo Elbląskie o podanie z jakich aktów prawa miejscowego (bądź aktów niestanowiących prawa miejscowego) są wywodzone pojęcia: „przedsięwzięcie małoskalowe” i „przedsięwzięcia wielkoskalowe” oraz jakie znaczenie (i na jakiej podstawie) nadał tym pojęciom organ, stosując je w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.
3.Zawiadomić Strony o niezałatwieniu sprawy w terminie wynikającym z treści art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego; tj. w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania; jako przyczyny zwłoki w załatwieniu sprawy wskazać: obowiązek umożliwienia stronom (jak w pkt 1) realizacji uprawnienia procesowego, wynikającego z treści art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (przy czym z uwagi na liczbę stron postępowania zostaną one zawiadomione o postanowieniu w trybie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego), a także skomplikowany charakter sprawy oraz organizacyjne możliwości Kolegium (związane ze znacznym wpływem spraw) w zakresie skierowania sprawy na kolejne posiedzenie celem jej rozpatrzenia, poprzez wydanie decyzji kończącej postępowanie odwoławcze.
 4.Wskazać nowy termin załatwienia sprawy - do dnia 30 sierpnia 2013 roku.
5.Postanowienie doręczyć:
1)Eurowind Services Spółka z o.o. w Gdańsku;
2)Wójtowi Gminy Gronowo Elbląskie.
6.Strony postępowania zawiadomić o treści postanowienia przez obwieszczenie zamieszczone na:
1)stronie internetowej BIP SKO w Elblągu;
2)tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Gronowo Elbląskie, a także w miejscowościach Jegłownik, Nogat, Kopanka Pierwsza i Kopanka Druga.
 
POSTANOWIENIE
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu na posiedzeniu w dniu 03 czerwca 2013 r. w sprawie wszczętej  - na wniosek pana Krystiana Kujawskiego (reprezentowanego przez Katarzynę Bogdał-Kujawską) – o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy Kurzętnik (z upoważnienia którego działa Inspektor d/s budownictwa) z dnia 02 listopada 2010 r. Nr 51/10 w sprawie  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300, MOP 5,5 MPa, realizacji Brodnica – Nowe Miasto Lubawskie przebiegającego po terenie  gminy Kurzętnik postanawia:
1. Wskazać Stronom postępowania nowy termin załatwienia sprawy do dnia 31 lipca 2013 r., z uwagi na konieczność uzupełnienia akt sprawy.
2. Ponownie zobowiązać Wójta Gminy Kurzętnik do nadesłania całości akt sprawy, bowiem z przekazanych akt  wynika, iż wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jest datowany na wrzesień 2008, natomiast pierwszym dokumentem w przedmiotowych aktach jest pismo pana Włodzimierza Czupryńskiego datowane na 03.12.2008 r. i jest to odpowiedź na otrzymane zawiadomienie organu z dnia 17.11.2008 r. (zarówno wskazanego zawiadomienia jak i ewentualnie wcześniejszej korespondencji brak w aktach). 
3. Ponownie zobowiązać Wójta Gminy Kurzętnik do odesłania 2 egzemplarzy obwieszczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu przekazanych przy piśmie z dnia 18 stycznia b.r. (obwieszczenia dotyczyły postanowienia Kolegium z dnia 09 stycznia 2013 r.). 
4. Wskazać termin do dokonania czynności jak w pkt 2 i 3 postanowienia do dnia 30 czerwca  2013 r. 
5. Postanowienie doręczyć pani Katarzynie Bogdał-Kujawskiej, SA GAZOPROJEKT Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa we Wrocławiu oraz Wójtowi Gminy Kurzętnik. 
Pozostałe strony postępowania poinformować o treści postanowienia w formie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Kurzętnik, a także na stronie BIP Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu.
 
POSTANOWIENIE
 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2013 roku w sprawie z zażalenia STW ENERGIA Spółka z o.o. w Gdyni, działającej przez pełnomocnika, Pana Jacka Wilińskiego na postanowienie Wójta Gminy Małdyty z dnia 1 marca 2013 roku, znak: GKM.6220.03.2013 dotyczącego nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy do 2MW, o wysokości całkowitej 150 m, na nieruchomość oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 32 w obrębie miejscowości Sambród oraz określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki hałasu oraz kumulowania oddziaływań planowanej inwestycji z innymi elektrowniami planowanymi do realizacji m.in. na działkach nr 224, 13, 214, 215 w obrębie Sambród,  postanawia:
 
1.Zawiadomić stronę, działającą przy pełnomocnika p. Jacka Wilińskiego o niezałatwieniu sprawy w terminie wynikającym z treści art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego – tj. w terminie miesiąca od dnia otrzymania zażalenia (wraz z aktami sprawy).
2.Jako przyczynę zwłoki wskazać potrzebę uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie – jak w punkcie 3 niniejszego postanowienia.
3.Wystąpić do organu pierwszej instancji o przedłożenie  - w terminie 14 dni (od dnia doręczenia postanowienia) - w uzgodnieniu z Burmistrzem Morąga (jako organem właściwym):
1)dokumentu (w kserokopii), z którego wynika prowadzenie postępowania w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy elektrowni wiatrowej  m.in. na działce nr 32 w obrębie Sambród gmina Małdyty;
2)informacji w zakresie czy na inwestora planującego budowę farmy wiatrowej został nałożony również – przy ustalaniu zakresu raportu (m.in.) obowiązek oceny kumulowania oddziaływań planowanej inwestycji z elektrownią wiatrową planowaną do realizacji na działce nr 32 w obrębie Sambród przez STW ENERGIA Spółkę z o.o. w Gdyni.
3)wykazu stron z ich adresami („odręczne” adresy na zpo – są mało czytelne).
4.Wskazać nowy termin załatwiania  sprawy – do dnia 19 czerwca 2013 roku.
5.Postanowienie doręczyć stronie, działającej przez pełnomocnika oraz organowi pierwszej instancji.
 
POSTANOWIENIE
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2013 roku w sprawie z zażalenia Tulip Energy Spółka z o.o. w Warszawie, działającej przez pełnomocnika, Pana Jacka Wilińskiego na postanowienie Wójta Gminy Małdyty z dnia 28 lutego 2013r. znak: GKM.6220.01.2013 dotyczącego nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego do realizacji  przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy do 2 MW, o wysokości całkowitej 150 m, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 224, w obrębie Sambród oraz określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki hałasu oraz kumulowania oddziaływań planowanej inwestycji z innymi elektrowniami planowanymi do realizacji m.in. na działce nr 32,13,214,215,193/1 w obrębie Sambród, postanawia: 
 
1.Zawiadomić stronę, działającą przy pełnomocnika p. Jacka Wilińskiego o niezałatwieniu sprawy w terminie wynikającym z treści art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego – tj. w terminie miesiąca od dnia otrzymania zażalenia (wraz z aktami sprawy).
2.Jako przyczynę zwłoki wskazać potrzebę uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie – jak w punkcie 3 niniejszego postanowienia.
3.Wystąpić do organu pierwszej instancji o przedłożenie  - w terminie 14 dni (od dnia doręczenia postanowienia) - w uzgodnieniu z Burmistrzem Morąga (jako organem właściwym):
1)dokumentu (w kserokopii), z którego wynika prowadzenie postępowania w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy elektrowni wiatrowej  m.in. na działce nr 224 w obrębie Sambród gmina Małdyty;
2)informacji w zakresie czy na inwestora planującego budowę farmy wiatrowej został nałożony również – przy ustalaniu zakresu raportu (m.in.) obowiązek oceny kumulowania oddziaływań planowanej inwestycji z elektrownią wiatrową planowaną do realizacji na działce nr 224 w obrębie Sambród przez Tulip Energy Spółkę z o.o. w Warszawie.
3)wykazu stron z ich adresami („odręczne” adresy na zpo – są mało czytelne).
4.Wskazać nowy termin załatwiania  sprawy – do dnia 19 czerwca 2013 roku.
5.Postanowienie doręczyć stronie, działającej przez pełnomocnika oraz organowi pierwszej instancji.
POSTANOWIENIE
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu w dniu 18 marca 2013 r. w sprawie wszczętej - na wniosek pana Krystiana Kujawskiego (reprezentowanego przez Katarzynę Bogdał-Kujawską) - o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy Kurzętnik (z upoważnienia którego działa Inspektor d/s budownictwa) z dnia 02 listopada 2010 r. Nr 51/10 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300, MOP 5,5 MPa, realizacji Brodnica - Nowe Miasto Lubawskie przebiegającego po terenie gminy Kurzętnik postanawia:
1. Wskazać Stronom postępowania nowy termin załatwienia sprawy do dnia 31 maja 2013 r., z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowego postępowania.
2. Ponownie zobowiązać Wójta Gminy Kurzętnik do nadesłania całości akt sprawy; w szczególności pełnomocnictwa udzielonego Spółce Akcyjnej GAZOPROJEKT z siedzibą we Wrocławiu do działania w imieniu i na rzecz Inwestora (z przekazanych akt sprawy  wynika, iż wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jest datowany na wrzesień 2008, natomiast pierwszym dokumentem w przedmiotowych aktach jest pismo pana Włodzimierza Czupryńskiego datowane na 03.12.2008 r. i jest to odpowiedź na otrzymane zawiadomienie organu z dnia 17.11.2008 r.). Ponadto Kolegium zobowiązuje organ pierwszej instancji do ustosunkowania się do zarzutów (w zakresie określenia w decyzji Inwestora) podniesionych przez panią Katarzynę Bogdał-Kujawską - pełnomocnika Krystiana Kujawskiego (pełnomocnictwo złożone do akt sprawy) we wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 02 listopada 2010 r.
3. Zobowiązać Wójta Gminy Kurzętnik do odesłania 2 egzemplarzy obwieszczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu przekazanych przy piśmie z dnia 18 stycznia b.r.
4. Wskazać termin do dokonania czynności jak w pkt 2 i 3 postanowienia do dnia 15 maja 2013 r.
5.  Postanowienie doręczyć pani Katarzynie Bogdał-Kujawskiej, SA GAZOPROJEKT Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa we Wrocławiu oraz Wójtowi Gminy Kurzętnik.
Pozostałe strony postępowania poinformować o treści postanowienia w formie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Kurzętnik, a także na stronie BIP Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu.
 
POSTANOWIENIE
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu w dniu 09 stycznia 2013 r. w sprawie wszczętej - na wniosek pana Krystiana Kujawskiego (reprezentowanego przez Katarzynę Bogdał-Kujawską) - o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy Kurzętnik (z upoważnienia którego działa Inspektor d/s budownictwa) z dnia 02 listopada 2010 r. Nr 51/10 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300, MOP 5,5 MPa, realizacji Brodnica - Nowe Miasto Lubawskie przebiegającego po terenie gminy Kurzętnik postanawia:
1. Wskazać Stronom postępowania nowy termin załatwienia sprawy do dnia 15 marca 2013 r., z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowego postępowania.
2. Zobowiązać Wójta Gminy Kurzętnik do nadesłania całości akt sprawy; w szczególności pełnomocnictwa udzielonego Spółce Akcyjnej GAZOPROJEKT z siedzibą we Wrocławiu do działania w imieniu i na rzecz Inwestora (z przekazanych akt sprawy  wynika, iż wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jest datowany na wrzesień 2008, natomiast pierwszym dokumentem w przedmiotowych aktach jest pismo pana Włodzimierza Czupryńskiego datowane na 03.12.2008 r. i jest to odpowiedź na otrzymane zawiadomienie organu z dnia 17.11.2008 r.). Ponadto Kolegium zobowiązuje organ pierwszej instancji do ustosunkowania się do zarzutów (w zakresie określenia w decyzji Inwestora) podniesionych przez panią Katarzynę Bogdał-Kujawską - pełnomocnika Krystiana Kujawskiego (pełnomocnictwo złożone do akt sprawy) we wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 02 listopada 2010 r.
3.  Postanowienie doręczyć pani Katarzynie Bogdał-Kujawskiej, SA GAZOPROJEKT Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa we Wrocławiu oraz Wójtowi Gminy Kurzętnik.
Pozostałe strony postępowania poinformować o treści postanowienia w formie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Kurzętnik, a także na stronie BIP Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu.
 
Na postanowienie zażalenie nie przysługuje.
 
POSTANOWIENIE
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu na posiedzeniu w dniu 03 grudnia 2012 r. postanawia wszcząć - na wniosek pana Krystiana Kujawskiego (reprezentowanego przez pełnomocnika panią Katarzynę Bogdał-Kujawską) - postępowanie w sprawie stwierdzenai nieważności decyzji Wója Gminy Kurzętnik (z upoważnienia którego działa Inspektor d/s budownictwa) z dnia 02 listopada 2010 r. Nr 51/10 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300, MOP 5,5 MPa, realizacji Brodnica-Nowe Miasto Lubawskie przebiegającego po terenie gminy Kurzętnik. Jednocześnie Kolegium informuje Stronę, iż w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia przysługuje prawo do zgłaszania wnioskó dowodowych i wyjaśnień w przedmiotowej sprawie.
 
POSTANOWIENIE
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu na posiedzeniu w dniu 8 październiak 2012 roku w sprawie z odwołania Pana Tomasza Otulaka od decyzji Burmistrza Zalewa z dnia 28 sierpnia 2012 roku, znak: GP.6220.1.2012.KJ dotyczącej określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie 2  budynków chowu drobiu o łącznej obsadzie 813 DJP, budynku kotłowni, 2 magazynów  słomy, magazynu sztuk padłych, szamba, pomieszczeń magazynowo-biurowych na działkach nr 3, Nr 4, Nr 5 obręb Karpowo, gmina Zalewo, postanawia:
1.Zwrócić się do organu pierwszej instancji o udzielenie informacji - w terminie 14 dni od doręczenia niniejszego postanowienia:
1)jakimi kryteriami kierował się organ określając krąg stron postępowania (10 Podmiotów poza Inwestorem, którym były doręczane pisma procesowe oraz zaskarżona decyzja), ze szczególnym wskazaniem na status Pana Tomasza Otulaka oraz z jakich okoliczności organ wywodził przesłanki, o których mowa w art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego;
2)czy przymiot Stron postępowania przysługuje innym Podmiotom (poza wyżej wymienionymi np. w piśmie organu z dnia 26 marca 2012 r., skierowanym do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie).
2.Wyznaczyć Stronom czternastodniowy termin - liczony od dnia 30 października 2012 roku - na wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
3.Zawiadomić Strony o niezałatwieniu sprawy w terminie wynikającym z treści art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego; tj. do dnia 20 października 2012 r.
4.Wskazać nowy termin załatwienia sprawy do dnia 30 listopada 2012 roku.
 
POSTANOWIENIE
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu na posiedzeniu w dniu 8 październiak 2012 roku postanawia: - stwierdzić uchybienie terminu do wniesienia odwołania - przez Panią Renatę Tokarewicz i Pana Henryka Tokarewicz - od decyzji Wójta Gminy Wilczęta z dnia 30 sierpnia 2012 roku nr 4/2012, znak: RRBOŚ.6733.2.2012 w sprawie ustelnia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego "Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w Gminie Wilczęta - II etap wraz z modernizacją sieci wodociągowej w miejscowości Słobity".
 
POSTANOWIENIE
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 30 lipca 2012 r. w toku wszczętego z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Susz, z dnia 13 września 2010 r. Nr OŚ.7624-8.8/10 dotyczącej określenia warunków realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Wytworzył:
Tomasz Czerniak
Udostępnił:
Czerniak Tomasz
(2015-03-18 09:07:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Czerniak Tomasz
(2022-01-26 14:47:59)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 116937