☰ Menu
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu

Czwartek 26.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

sprawy

Samorządowe kolegia odwoławcze są organami wyższego stopnia, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz.1071 ze zmianami )  i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 roku, nr 137, poz.926 ze zmianami),  w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. W sprawach, o których mowa wyżej, kolegia są organami właściwymi w szczególności do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, żądań wznowienia postępowania lub do stwierdzania nieważności decyzji.

 

Kolegia rozpatrują w szczególności sprawy z zakresu:

- podatków i opłat lokalnych,

- działalności gospodarczej,

- pomocy społecznej,

- świadczeń rodzinnych,

- dodatków mieszkaniowych,

- zagospodarowania przestrzennego,

- gospodarki nieruchomościami,

- ochrony środowiska i ochrony przyrody,

- odpadów,

- prawa wodnego,

- rolnictwa i leśnictwa,

- zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

- ruchu drogowego,

- dróg publicznych,

- dostępu do informacji publicznej,

- egzekucji administracyjnej,

- oświaty.

Wytworzył:
Alicja Czajka
Udostępnił:
Czajka Alicja
(2003-07-01 18:28:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Czerniak Tomasz
(2009-01-28 13:17:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 116937