☰ Menu
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu

Czwartek 26.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Opis obiegu spraw

Podania (odwołania, zażalenia, wnioski) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą  poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adresu (miejsca zamieszakania lub pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności), treść żądania, a także czynić zadość innym wymogom ustalonym w przepisach szczególnych. Na żądanie wnoszącego podanie, potwierdza się jego wniesienie. W ogólnym postępowaniu administracyjnym odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, że z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Natomiast odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Odwołanie wnosi się do Kolegium za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Przepisy szczególne mogą przewidywać inne terminy do wniesienia odwołania. Terminy załatwiania spraw określają przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Załatwienie sprawy w postępowaniu odwoławczym powinno nastąpić w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania przez organ odwoławczy, a w sprawach podatkowych w ciągu dwóch miesięcy od dnia otrzymania odwołania. Do podanych wyżej terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postepowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie zawiadamia sie stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art. 36 Kpa.)

Wytworzył:
Alicja Czajka
Udostępnił:
Ronda Renata
(2004-02-03 15:47:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Kępka Katarzyna
(2009-05-06 14:12:26)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 116937