☰ Menu
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu

Czwartek 26.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

zasady funkcjonowania

    Samorządowe kolegia odwoławcze, jako organy administracji publicznej, stoją na straży praworządności. Swymi działaniami pogłębiają zaufanie obywateli do organów Państwa oraz przyczyniają się do kształtowania kultury prawnej i  pozytywnego wizerunku administracji publicznej.

    Orzeczenia kolegium zapadają po przeprowadzeniu rozprawy lub na posiedzeniu niejawnym. Orzeczenia kolegium, co do zasady, wydawane są w formie decyzji albo postanowień.  Kolegium wydaje orzeczenia po przeprowadzeniu  niejawnej narady składu orzekającego, obejmującej dyskusję oraz głosowanie nad orzeczeniem i zasadniczymi motywami rozstrzygnięcia. Sprawę przedstawia członek kolegium wyznaczony jako jej sprawozdawca. Orzeczenia zapadają większością głosów. Członek składu orzekającego nie może wstrzymać się od głosu. Członek składu orzekającego, który został przegłosowany, ma prawo zgłosić przy podpisywaniu orzeczenia zdanie odrębne, uzasadniając je na piśmie w terminie 7 dni od dnia, w którym odbyła się  narada. Orzeczenia kolegium podpisują wszyscy członkowie składu nie wyłączając przegłosowanego.

        Kolegium orzeka w składzie trzyosobowym, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Składowi orzekającemu przewodniczy prezes lub etatowy członek kolegium.  Zasady wyznaczania składów orzekających określa regulamin kolegium. Członkowie kolegium nie posiadający wykształcenia prawniczego lub administracyjnego są wyznaczani do składów orzekających z uwzględnieniem ich kwalifikacji zawodowych.

    Przy orzekaniu członkowie składów orzekających kolegium są związani wyłącznie przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Kontrolę orzecznictwa kolegiów sprawuje sąd administracyjny na zasadach i w trybie określonych przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnym (Dz.U. z dnia 20 wrzesnia 2002 r. nr 153, poz. 1270 ze zmianami).

    Z racji odwoławczego charakteru organu, jakim są samorządowe kolegia odwoławcze  należy stwierdzić, że sprawy przyjmowane są głównie w formie odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia. Zgodnie zaś z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego  i Ordynacji podatkowej, odwołania i zażalenia wnosi się do właściwego kolegium za pośrednictwem organu, który daną decyzję lub postanowienie wydał. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja gdy kolegium wydało decyzję jako organ I instancji – wtedy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wnosi się bezpośrednio do kolegium (osobiście, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną).

    Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu nie prowadzi ogólnodostępnych ewidencji czy rejestrów. Istniejące rejestry mają jedynie charakter ewidencyjny i nie podlegają ujawnieniu.

    W SKO w Elblągu znajduje się archiwum decyzji i postanowień wydawanych przez Kolegium oraz dokumentów księgowych dotyczących działalności Kolegium. Strony, które brały udział w postępowaniu przed SKO w Elblągu mogą zapoznać się ze zarchiwizowanymi decyzjami i postanowieniami w godzinach pracy Kolegium.

 

Wytworzył:
Alicja Czajka
Udostępnił:
Czajka Alicja
(2003-07-01 18:19:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Czerniak Tomasz
(2009-01-28 13:16:46)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 116937