☰ Menu
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu

Czwartek 26.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenia o konkursach

Elbląg. 21.01.2022 r.
 
Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu ogłasza konkurs na kandydatów na pozaetatowych członków  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu
 
I.Kandydaci przystępujący do konkursu na pozaetatowych członków kolegium powinni spełniać następujące kryteria:
a)posiadanie wyższego wykształcenia;
b)posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie w pełni z praw publicznych;
c)wykazywanie się wysokim poziomem wiedzy prawniczej w zakresie administracji publicznej oraz doświadczeniem zawodowym;
d)brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
 
II.Oferty kandydatów powinny zawierać:
a)uzasadnienie przystąpienia do konkursu;
b)kwestionariusz osobowy;
c)życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;
d)odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe.
 
Oferty wraz z dokumentami kandydaci powinni składać w siedzibie Kolegium, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: KONKURS NA POZAETATOWEGO CZŁONKA SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W ELBLĄGU, pod adresem:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu 
ul. Związku Jaszczurczego 14A 82-300 Elbląg
Termin składania ofert -14 dni od daty ukazania się ogłoszenia".
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Elbląg. 27.03.2019 r.
 
Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu ogłasza konkurs na kandydatów na pozaetatowych członków Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu
 
I.Kandydaci przystępujący do konkursu na pozaetatowych członków kolegium powinni spełniać następujące kryteria:
a)posiadanie wyższego wykształcenia;
b)posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie w pełni z praw publicznych;
c)wykazywanie się wysokim poziomem wiedzy prawniczej w zakresie administracji publicznej oraz doświadczeniem zawodowym;
d)brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
 
II.Oferty kandydatów powinny zawierać:
a)uzasadnienie przystąpienia do konkursu;
b)kwestionariusz osobowy;
c)życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;
d)odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe.
 
Oferty wraz z dokumentami kandydaci powinni składać w siedzibie Kolegium, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: KONKURS NA POZAETATOWEGO CZŁONKA SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W ELBLĄGU, pod adresem:
 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu 
ul. Związku Jaszczurczego 14A 82-300 Elbląg
 
Termin składania ofert -14 dni od daty ogłoszenia.
 
Ogłoszenie nastąpiło w dniu 27 marca 2019 r. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Elbląg, 17.01.2017 r.
 
Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu ogłasza konkurs na kandydatów na pozaetatowych członków Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu
 
I. Kandydaci przystępujący do konkursu na pozaetatowych członków kolegium powinni spełniać następujące kryteria:
a) posiadanie wyższego wykształcenia;
b) posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie w pełni z praw publicznych;
c) wykazywanie się wysokim poziomem wiedzy prawniczej w zakresie administracji publicznej oraz doświadczeniem zawodowym;
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
 
II. Oferty kandydatów powinny zawierać:
 
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu;
b) kwestionariusz osobowy;
c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;
d) odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe.
 
Oferty wraz z dokumentami kandydaci powinni składać w siedzibie Kolegium, w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
KONKURS NA POZAETATOWEGO CZŁONKA SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W ELBLĄGU, pod adresem:
 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu
Ul. Związku Jaszczurczego 14A 82-300 Elbląg
 
Termin składania ofert - 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Informuję, że dnia 18 stycznia 2016 r. o godzinie 10.00 w sali nr 9 odbędzie się Zgromadzenie Ogólne Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie wyboru kandydatów na stanowisko prezesa kolegium. Jednocześnie informuję, iż zgodnie z § 8 ust. 4 pkt "b" Regulaminu Organizacyjnego Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu termin zgłaszania kandydatów na stanowisko prezesa upływa 11 stycznia 2016 r.

Wyciąg z Regulaminu organizacyjnego Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu

§ 8
1.Zgromadzenie Ogólne Kolegium w sprawie wyboru kandydatów na Prezesa Kolegium, zwołuje
dotychczasowy Prezes Kolegium w terminie przypadającym w ciągu 30 dni od dnia upływu jego
kadencji.
2.O terminie zwołania Zgromadzenia Prezes lub Wiceprezes Kolegium zawiadamia
Przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych nie później niż
na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia.
3.Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych ogłasza w siedzibach samorządowych kolegiów odwoławczych informację o terminie zwołania Zgromadzenia Ogólnego Kolegium w sprawie wyboru kandydatów na Prezesa Kolegium oraz o przewidzianym w regulaminie organizacyjnym trybie zgłaszania kandydatów na to stanowisko.
4.Tryb i zasady zgłaszania kandydatów:
a)prawo zgłoszenia kandydatów spośród etatowych członków Kolegium przysługuje członkom Kolegium w Elblągu,
b)kandydatury na stanowisko Prezesa Kolegium należy zgłaszać w zamkniętej kopercie za pośrednictwem kierownika biura, nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia Ogólnego. Za datę zgłoszenia uznaje się dzień wpływu do siedziby Kolegium Elbląskiego,
c)zgłoszenie kandydatury wymaga formy pisemnej. Jeżeli zgłoszenia dokonuje inny członek Zgromadzenia Ogólnego, do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę kandydata na kandydowanie,
d)do zgłoszenia kandydata nie będącego członkiem Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Elblągu należy dołączyć:
- dokument potwierdzający etatowe członkostwo kolegium,
- podanie z uzasadnieniem kandydowania na Prezesa,
- inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe, w tym charakterystykę dotychczasowej pracy zawodowej.
5.Informacja o terminie składania ofert oraz terminie Zgromadzenia Ogólnego w sprawie wyboru kandydatów na Prezesa Kolegium podana będzie do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Kolegium Elbląskim.
6.Wybor kandydatów na Prezesa Kolegium dokonuje się w trybie określonym w art. 5 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. nr 122, poz. 593 z późniejszymi zmianami).
7.W celu przeprowadzenia wyboru kandydatów na Prezesa Kolegium, Zgromadzenie Ogólne Kolegium wybiera przewodniczącego obrad i komisję skrutacyjną spośród członków, którzy nie złożyli oferty kandydowania.
8.Na podstawie wyników głosowania stwierdzonych protokołem komisji skrutacyjnej Zgromadzenie Ogólne Kolegium stwierdza, w drodze uchwały, wynik wyboru kandydatów na Prezesa Kolegium.
9.Uchwałę, o której mowa w ust. 8, podpisują przewodniczący obrad oraz pozostali członkowie Kolegium uczestniczący w Zgromadzeniu Ogólnym. Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Prezesowi Rady Ministrów z wnioskiem o powołanie Prezesa Kolegium.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu ogłasza konkurs na kandydatów na pozaetatowych członków Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu

I.Kandydaci przystępujący do konkursu na pozaetatowych członków kolegium powinni spełniać następujące kryteria:
a) posiadanie wyższego wykształcenia;
b) posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie w pełni z praw publicznych;
c) wykazywanie się wysokim poziomem wiedzy prawniczej w zakresie administracji publicznej oraz doświadczeniem zawodowym;
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
 
II.Oferty kandydatów powinny zawierać:
 
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu;
b) kwestionariusz osobowy;
c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;
d) odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe.
 
Oferty wraz z dokumentami kandydaci powinni składać w siedzibie Kolegium, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: KONKURS NA POZAETATOWEGO CZŁONKA SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W ELBLĄGU, pod adresem:
 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu 
Ul. Związku Jaszczurczego 14A 82-300 Elbląg
 
Termin składania ofert -14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
 
data zamieszczenia ogłoszenia 02 września 2013 r.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu ogłasza konkurs na kandydatów na pozaetatowych członków Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu
I.    Kandydaci przystępujący do konkursu na pozaetatowych członków kolegium powinni spełniać następujące kryteria:

a)    posiadanie wyższego wykształcenia;
b)    posiadanie obywatelstwa polskiego;
c)    wykazywanie się wysokim poziomem wiedzy prawniczej w zakresie administracji publicznej oraz doświadczeniem zawodowym;
d)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
II.    Oferty kandydatów powinny zawierać:

a)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu;
b)    kwestionariusz osobowy;
c)    życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;
d)    odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe.

Oferty wraz z dokumentami kandydaci powinni składać w siedzibie Kolegium, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: KONKURS NA POZAETATOWEGO CZŁONKA SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W ELBLĄGU, pod adresem:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu Ul. Związku Jaszczurczego 14A 82-300 Elbląg

Termin składania ofert -14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.


data zamieszczenia ogłoszenia 20 grudnia 2010 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczegow Elblągu
ogłasza konkurs na kandydatów na etatowego członka
samorządowego kolegium odwoławczego


I. Kandydaci przystępujący do konkursu na etatowego członka kolegium powinni spełniać następujące kryteria:

a)         posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw publicznych,
b)         ukończenie magisterskich studiów prawniczych lub administracyjnych,
c)         wykazywanie się wysokim poziomem wiedzy prawniczej w zakresie administracji publicznej oraz doświadczeniem zawodowym,
d)         brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

II. Oferty kandydatów powinny zawierać:

1)         uzasadnienie przystąpienia do konkursu,
2)         kwestionariusz osobowy,
3)         życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej,
4)         odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe.

Oferty wraz z dokumentami kandydaci powinni składać w siedzibie kolegium, w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

KONKURS NA CZŁONKA SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO pod adresem:


Samorządowe Kolegium Odwoławcze
w Elblągu
ul. Związku Jaszczurczego 14A
82-300 Elbląg

Termin składania ofert - 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.


data zamieszczenia ogłoszenia 25 stycznia 2010 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Informuję, że dnia 05 listopada 2009 r. o godzinie 9.00 w sali nr 9 odbędzie się Zgromadzenie Ogólne Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie wyboru kandydatów na stanowisko prezesa kolegium.    
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z §7a ust. 4 pkt "b" Regulaminu Organizacyjnego Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu termin zgłaszania kandydatów na stanowisko prezesa upływa 28 października 2009 r.


Regulamin organizacyjny Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu (wyciąg).

                                                              § 7a

1.   Zgromadzenie ogólne kolegium w sprawie wyboru kandydatów na prezesa kolegium, zwołuje dotychczasowy prezes kolegium w terminie przypadającym w ciągu 30 dni od dnia upływu jego kadencji.
2.   O terminie zwołania zgromadzenia prezes lub wiceprezes kolegium zawiadamia Przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia.
3.   Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych ogłasza w siedzibie samorządowych kolegiów odwoławczych informację o terminie zwołania zgromadzenia ogólnego kolegium w sprawie wyboru kandydatów na prezesa kolegium oraz o przewidzianym w regulaminie organizacyjnym trybie zgłaszania kandydatów na to stanowisko.
4.   Tryb i zasady zgłaszania kandydatów:
a)   prawo zgłoszenia kandydatów spośród etatowych członków kolegium przysługuje członkom Kolegium w Elblągu,
b)   kandydatury na stanowisko prezesa kolegium należy zgłaszać w zamkniętej kopercie za pośrednictwem kierownika biura, nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia ogólnego. Za datę zgłoszenia uznaje się dzień wpływu do siedziby Kolegium Elbląskiego,
c)   zgłoszenie kandydatury wymaga formy pisemnej. Jeżeli zgłoszenia dokonuje inny członek zgromadzenia ogólnego; do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę kandydata na kandydowanie,
d)   do zgłoszenia kandydata nie będącego członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu należy dołączyć:
- dokument potwierdzający etatowe członkostwo kolegium,
- podanie z uzasadnieniem kandydowania na prezesa,
- inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe, w tym charakterystykę dotychczasowej pracy zawodowej.
5.   Informacja o terminie składania ofert oraz terminie zgromadzenia ogólnego w sprawie wyboru kandydatów na prezesa kolegium podana będzie do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Kolegium Elbląskim.
6.   Wyboru kandydatów na prezesa kolegium dokonuje się w trybie określonym w art. 5 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856 ze zmianami).
7.   W celu przeprowadzenia wyboru kandydatów na prezesa kolegium zgromadzenie ogólne kolegium wybiera przewodniczącego obrad i komisję skrutacyjną spośród członków, którzy nie złożyli oferty kandydowania.
8.   Na podstawie wyników głosowania stwierdzonych protokołem komisji skrutacyjnej zgromadzenie ogólne kolegium stwierdza, w drodze uchwały, wynik wyboru kandydatów na prezesa kolegium.
9.   Uchwałę, o której mowa w ustępie 8 podpisują przewodniczący obrad oraz pozostali członkowie kolegium uczestniczący w zgromadzeniu ogólnym. Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Prezesowi Rady Ministrów z wnioskiem o powołanie prezesa kolegium.

DATA  ZAMIESZCZENIA  OGŁOSZENIA - 14.10.2009 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu
ogłasza konkurs na kandydatów na pozaetatowych członków
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu


I.        Kandydaci przystępujący do konkursu na pozaetatowych członków kolegium powinni spełniać następujące kryteria:
a)      posiadanie wyższego wykształcenia;
b)      posiadanie obywatelstwa polskiego;
c)      wykazywanie się wysokim poziomem wiedzy prawniczej w zakresie administracji publicznej oraz doświadczeniem zawodowym;
d)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

II.      Oferty kandydatów powinny zawierać:
a)      uzasadnienie przystąpienia do konkursu;
b)      kwestionariusz osobowy;
c)      życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;
d)      odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe.
 
Oferty wraz z dokumentami kandydaci powinni składać w siedzibie Kolegium, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: KONKURS NA POZAETATOWEGO CZŁONKA  SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W ELBLĄGU, pod adresem:
 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu
Ul. Związku Jaszczurczego 14A
82-300 Elbląg
 

Termin składania ofert – 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
 
DATA  ZAMIESZCZENIA  OGŁOSZENIA - 13 maja 2008 r.
 

--------------------------------------------------------------------------------------------
Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu
ogłasza konkurs na kandydatów na pozaetatowych członków
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ElbląguI.                    Kandydaci przystępujący do konkursu na pozaetatowych członków kolegium powinni spełniać następujące kryteria:
a)      posiadanie wyższego wykształcenia;
b)      posiadanie obywatelstwa polskiego;
c)      wykazywanie się wysokim poziomem wiedzy prawniczej w zakresie administracji publicznej oraz doświadczeniem zawodowym;
d)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

II.                 Oferty kandydatów powinny zawierać:
a)      uzasadnienie przystąpienia do konkursu;
b)      kwestionariusz osobowy;
c)      życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;
d)      odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe.
 
Oferty wraz z dokumentami kandydaci powinni składać w siedzibie Kolegium, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: KONKURS NA POZAETATOWEGO CZŁONKA  SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W ELBLĄGU, POD ADRESEM:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu

Ul. Związku Jaszczurczego 14A
82-300 Elbląg

Termin składania ofert – 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia”.  TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYNĄŁ W DNIU 08.06.2007 R.

Wytworzył:
Tomasz Czerniak
(2017-01-17)
Udostępnił:
Czerniak Tomasz
(2009-01-28 13:25:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Czerniak Tomasz
(2022-01-21 11:07:17)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 116937