☰ Menu
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu

Czwartek 26.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sprawozdanie 2007

Informacja o działalności

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu

 

za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku

 

CZĘŚĆ I

1. Zagadnienia ogólne

 

Podstawę prawną działania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu (dalej : SKO) stanowi ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 856 z póź.zm.) oraz rozporządzenia wydane w oparciu o delegację ustawową.

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą samorządowe kolegia odwoławcze są organami wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości samorządu terytorialnego, właściwymi do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, żądań wznowienia postępowania lub stwierdzania nieważności decyzji w trybie uregulowanym przez przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późniejszymi zmianami; dalej jako – Kpa ) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami.; dalej jako – Op ). Kolegium orzeka również w innych sprawach na zasadach określonych w odrębnych ustawach.

Obszar właściwości miejscowej Kolegium obejmuje, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie obszarów właściwości samorządowych kolegiów odwoławczych (Dz. U. Nr 198, poz.1925), powiaty : elbląski, braniewski, ostródzki, iławski, nowomiejski oraz miasto Elbląg – na prawach powiatu wraz z gminami objętymi tym obszarem.

Rozstrzygając sprawy indywidualne w składach trzyosobowych, Kolegium związane jest wyłącznie przepisami obowiązującego prawa.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze jest państwową jednostką budżetową.

 

2. Obsada kadrowa Kolegium

A. Kolegium składa się z 24 członków : 7 etatowych i 17 pozaetatowych.

Liczba członków etatowych posiadających wykształcenie :

wyższe prawnicze : 7

wyższe administracyjne : 0

 

W tym liczba osób posiadających uprawnienia do ubiegania się o stanowisko :


 - sędziego administracyjnego : 6


 - referendarza : 1

Liczba członków pozaetatowych posiadających wykształcenie :

wyższe prawnicze: 8  

wyższe administracyjne: 8

wyższe inne : (przykładowo)

budowlane : -----

organizacja i zarządzanie : ----

rolnicze:                              ---

geodezyjne:                        1

W tym liczba osób posiadających uprawnienia do ubiegania się o stanowisko :


 - sędziego administracyjnego :1


 - referendarza :

B. Wśród członków etatowych Kolegium są trzy osoby posiadające uprawnienia radcowskie.

C. Biuro Kolegium składa się z 7 osób, z których większa część posiada wykształcenie wyższe.

3. Lokal i wyposażenie Kolegium

 

Siedziba Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu mieści się w Elblągu, przy ul. Związku Jaszczurczego 14a , w budynku  własności Skarbu Państwa.

Stan wyposażenia Kolegium w sprzęt biurowy i elektroniczny ( komputery ), fachowe programy komputerowe i niezbędną literaturę fachową należy ocenić jako dobry.

 

 

CZĘŚĆ II

1. Statystyka spraw

 

A. Liczba spraw ujętych w ewidencji ogółem w roku objętym informacją   -         1.953

-     w tym spraw :

-     1) pozostałych z roku poprzedzającego okres objęty informacją /[i]-       341

-     2) wpływ spraw w roku objętym informacją. -                                        1.612

-     3) w tym odwołania od decyzji Marszałka województwa -                ------    

 

B. Rodzaje spraw ujętych w ewidencji w roku objętym informacją :

1.    Liczba spraw administracyjnych -                                                                                1.450

Lp.

Określenie rodzaju sprawy      patrz załącznik do Informacji

Ilość spraw

1.

objęte proceduralnie przepisami Ordynacji podatkowej

    327

2.

działalność gospodarcza

    5

3.

planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

    116

4.

pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, stypendia, dodatki mieszkaniowe, sprawy socjalne

    589

5.

gospodarka nieruchomościami (bez opłat za wieczyste użytkowanie), przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, prawo geodezyjne i kartograficzne

    38

6.

ochrona środowiska, przyrody, zwierząt, odpady, czystość i porządek

    28

7.

prawo wodne

    4

8.

rolnictwo, leśnictwo, rybactwo śródlądowe, łowiectwo

    13

9.

handel, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

    15

10.

prawo o ruchu drogowym, drogi publiczne, transport drogowy

    236

11.

prawo górnicze i geologiczne

     -------

12.

egzekucja administracyjna

    12

13.

inne, pozostałe

    67

 

2.    Liczba spraw z zakresu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste -           162

 

3.    Sprawy podlegające rozpatrzeniu w trybie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.


Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153,


poz. 1270 z p.zm. – dalej jako Popsa) -                                                           274

 

4.    Sprawy nie podlegające rozstrzyganiu w trybie decyzji lub postanowień,


w tym skargi i wnioski rozpatrywane w trybie Działu VIII Kpa. -                       60       

 

2. Liczba rozstrzygnięć administracyjnych Kolegium

A. Liczba spraw rozstrzygniętych ogółem w roku objętym informacją/[ii] -        1.667      

Lp.

Określenie rodzaju rozstrzygnięcia

Ilość spraw

1.

akty wydane przez kolegium jako organ II instancji /[iii]

- sposób rozstrzygnięcia patrz        pkt C ppkt 1

    959

2.

akty wydane przez kolegium jako organ I instancji /[iv]

- sposób rozstrzygnięcia patrz        pkt C ppkt 2

    44

3.

postanowienia wydane w wyniku rozpatrzenia zażaleń na bezczynność organu, w tym :

uznające zażalenia za uzasadnione

 12

    27

4.

inne postanowienia /[v]

 

    168

5.

sprawy nie podlegające rozstrzyganiu w formie decyzji lub postanowień (np. art. 64 § 2 Kpa) oraz skargi i wnioski rozpatrywane w trybie Działu VIII Kpa

    60

 

B. Liczba spraw pozostałych do rozstrzygnięcia na koniec roku/[vi] - 286

C. Sposób rozstrzygnięcia: 

Lp.

Określenie rodzaju rozstrzygnięcia

Ilość spraw

1.

decyzje utrzymujące w mocy zaskarżone decyzje (art. 138 § 1 pkt 1 Kpa oraz art.233 § 1 pkt 1 Op) /[vii]

     397

decyzje zmieniające decyzje organu I instancji i orzekające co do istoty sprawy oraz uchylające decyzje organu I instancji i umarzające postępowanie (art. 138 § 1 pkt 2 Kpa oraz art. 233 § 1 pkt 2a Op) /7

     109

decyzje uchylające decyzje organu I instancji i przekazujące sprawy do ponownego rozpatrzenia (art. 138 § 2 Kpa oraz art. 233 § 2 Op) /7

     350

umorzenie postępowania odwoławczego( art. 138 § 1 pkt 3 Kpa oraz art. 233 § 1 pkt 3 Op) /7

      20

inne ( np. art. 97 § 1 i art. 98 Kpa oraz art. 134 Kpa)

     83

2.

odmowa wznowienia postępowania (art. 149 § 3 Kpa oraz art. 242 § 3 Op) /8

       1

odmowa wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji (art. 157 § 3 Kpa oraz art. 249 § 3 Op) /[viii]

       9

decyzje wydane po wznowieniu postępowania tj. odmawiające uchylenia decyzji, uchylające i rozstrzygające o istocie sprawy oraz decyzje stwierdzające wydanie decyzji przez organ I instancji z naruszeniem prawa (art. 151 Kpa oraz art. 245 Op) /8

 

       1

decyzje wydane po wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji tj. odmowa stwierdzenia nieważności decyzji, decyzje stwierdzające nieważność decyzji organu I instancji oraz decyzje stwierdzające wydanie decyzji przez organ I instancji z naruszeniem prawa (art. 156 – 158 Kpa oraz art. 247 – 251 Op) /8

 

       33

inne ( np. postanowienia wydane na mocy art. 65 § 1, art. 66 § 1 i 3 Kpa )

       47

3. Orzeczenia w sprawie opłat za użytkowanie wieczyste,

A. Liczba orzeczeń ogółem -                                                                                135

Lp.

Sposób załatwienia wniosków

Ilość spraw

1.

oddalenie wniosku

    11

2.

ustalenie wypowiedzenia za uzasadnione w innej wysokości i ustalenie opłaty

      1

3.

ugoda

   121

4.

stwierdzenie uchybienia terminu do złożenia wniosku

   -----

5.

umorzenie postępowania

       2

6.

stwierdzenie bezpodstawności (nieskuteczności) wypowiedzenia

   -----

7.

inne

   -----

B. Liczba wniesionych sprzeciwów od orzeczeń Kolegium -                                0       

C. Liczba spraw pozostałych do rozstrzygnięcia przez Kolegium/[ix] -                 30

CZĘŚĆ III

1. Liczba decyzji i postanowień Kolegium zaskarżonych w roku objętym informacją


do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ogółem -              274

·        wskaźnik zaskarżalności w stosunku do ogólnej liczby podjętych


rozstrzygnięć podlegających zaskarżeniu -                                             28,6%

2. Liczba skarg na bezczynność Kolegium skierowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ogółem -                                                           0                                                          

3. Liczba skarg uwzględnionych przez Kolegium we własnym zakresie


w trybie art. 54 § 3 Popsa, ogółem -                                                                    3     

4. Liczba spraw rozpoznanych w roku objętym informacją przez Wojewódzki Sąd


Administracyjny w Olsztynie, ogółem /[x]  -                                                        274

w tym sprawy rozpatrywane przez sąd z lat /[xi] :

 • 2001r. – ----
 • 2002r. – ----
 • 2003r. – ---
 • 2004r. –
 • 2005r. –
 • 2006r. - 21

A. Rozstrzygnięcia Sądu dotyczące skarg na orzeczenia Kolegium :

Lp.

Sposób załatwienia skarg

Ilość spraw

1.

odrzucenie skargi

     192

2.

oddalenie skargi

      47

3.

uchylenie decyzji lub postanowienia

      21

4.

stwierdzenie nieważności decyzji lub postanowienia

      ---

5.

stwierdzenie niezgodności z prawem decyzji lub postanowienia

     ----

6.

umorzenie postępowania

     14

B. Rozstrzygnięcia Sądu dotyczące skarg na bezczynność Kolegium :

Lp.

Sposób załatwienia skarg

Ilość spraw

1.

odrzucenie skargi

    ----

2.

oddalenie skargi

    ----

3.

zobowiązanie do dokonania czynności, wydania aktu

    ----

4.

umorzenie postępowania

    ----

·        wskaźnik uchylonych orzeczeń SKO przez WSA w stosunku do wszystkich spraw rozpatrzonych przez WSA w danym roku /[xii]                                7,66%

5. Liczba skarg kasacyjnych na orzeczenia WSA (w tym zażaleń na postanowienia) skierowanych przez SKO w roku objętym informacją do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie , ogółem  -                                                       6                                                                                                                                      

·        wskaźnik zaskarżalności w stosunku do ogólnej liczby podjętych


rozstrzygnięć przez sąd w roku objętym informacją -                           

6. Liczba skarg kasacyjnych rozpoznanych w roku objętym informacją przez Naczelny  Sąd Administracyjny w Warszawie, ogółem /10  -                                               8                                               

w tym sprawy rozpatrywane przez sąd z lat /11 :

 • 2004r. – 1
 • 2005r. –
 • 2006r. – 7
 • 2007r. -

A. Rozstrzygnięcia NSA dotyczące skarg kasacyjnych na orzeczenia WSA :

Lp.

Sposób załatwienia skarg

Ilość spraw

1.

odrzucenie skargi – art. 180 Popsa

     -----

2.

oddalenie skargi – art. 184 Popsa

       5

3.

uchylenie orzeczenia i przekazanie do ponownego rozpoznania sądowi I instancji – art. 185 § 1 Popsa

       2

4.

uchylenie orzeczenia I instancji i orzeczenie przez sąd II instancji – art. 188 Popsa

       1

5.

uchylenie orzeczenia sądu I instancji i odrzucenie skargi – art.189 Popsa

    ----

6.

uchylenie orzeczenia sądu I instancji i umorzenie postępowania – art.189 Popsa

    ---- 

 

CZĘŚĆ IV

 

1. Informacje dodatkowe

 

         W 2007 roku do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu wpłynęło ogółem 1.612 spraw (w tym 1.450 spraw administracyjnych), co łącznie  z 341 sprawami pozostałymi do załatwienia z okresu poprzedniego stanowiło 1.953 spraw. Liczba spraw (po wyraźnym wzroście w roku 2006) ustabilizowała się na średnim poziomie z lat 2004-2005.

Wskazać przy tym należy, że rok 2006 był co do liczby spraw nietypowy z uwagi na poważny odsetek spraw dotyczących pomocy w formie zasiłków celowych przyznawanych w trybie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy, a także z zakresu ruchu drogowego (w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2006 r., orzekającego o niezgodności z Konstytucją RP § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu).

         Dodatkowo analizując wpływ spraw w dwóch pierwszych miesiącach roku 2008 (łącznie wpłynęło 391 spraw), należy stwierdzić ponowną tendencję wzrostową.

         W strukturze spraw nadal dominowały tzw. sprawy socjalne (pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, stypendia, dodatki mieszkaniowe); sprawy te stanowiły 40,6 % ogółu spraw administracyjnych. Nadal utrzymujący się wysoki odsetek tzw. spraw socjalnych, w których wyraźnie przeważają sprawy z zakresu świadczeń rodzinnych i pomocy społecznej wynika z problemów nurtujących część mieszkańców województwa (na terenie objętym orzecznictwem Kolegium w Elblągu). Liczba odwołań w tym zakresie jest pochodną liczby osób korzystających ze świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, dodatków mieszkaniowych, pomocy materialnej dla uczniów, a  zwłaszcza z różnych form pomocy społecznej. Mimo pewnego ograniczenia stopy bezrobocia, większych możliwości podjęcia pracy zarobkowej część osób i rodzin uzyskuje dochody poniżej kryterium dochodowego bądź nie uzyskuje żadnych dochodów własnych. Nie należą do odosobnionych przypadków rodziny, których cały „dochód” składa się wyłącznie  ze świadczeń socjalnych.

         Przyczyny takiego stanu rzeczy są różnorodne. Część osób i rodzin pozostaje faktycznie w  trudnych warunkach (na granicy ubóstwa), bez  realnych możliwości ich poprawy we własnym zakresie. Niemniej część środowisk korzystających z tych świadczeń charakteryzuje się postawami roszczeniowymi, bez większego zaangażowania w dążeniu do poprawy sytuacji własnych rodzin; uzyskując nawet (postawy skrajne) za  „nieopłacalne” podejmowanie pracy  zarobkowej za najniższe wynagrodzenie. W praktyce zdarzają się  również przypadki ukrywania rzeczywistych dochodów z pracy za granicą kraju, prac dorywczych (niezaewidencjonowanych), a także fikcyjne rozwody i separacje w celu uzyskania statusu osoby samotnej.

         Na ogół organy pierwszej instancji posiadają dobre rozeznanie rzeczywistych sytuacji osób i rodzin ubiegających się o świadczenia socjalne, niemniej wykazanie w postępowaniach dowodowych przypadków braku współdziałania, ukrywania dochodów itp. jest niezmiernie trudne, a często wręcz niemożliwe.

         Dosyć wysoki odsetek stanowiły sprawy objęte przepisami ustawy Ordynacja podatkowa – 22,5% ogółu spraw administracyjnych. Stosunkowo duży odsetek tych spraw nadal dotyczy umorzenia zaległości podatkowych bądź innych ulg w realizacji zobowiązań podatkowych. Ma to w pewnej mierze swoje podłoże w  niezamożności niektórych podatników, jednakże część podatników (w tym także przedsiębiorców) terminowe płacenie podatków traktuje jako przejaw swojej  „dobrej woli”. Żądania przyznania ulg w płaceniu podatków bądź żądania umorzeń zaległości podatkowych są niejednokrotnie nieuzasadnione sytuacją podatnika, powołującego się nie na okoliczności szczególne (nadzwyczajne, niezależne od sposobu działania podatnika, zdarzenia losowe) lecz na okoliczności wynikające  z działania własnego (kupno nieruchomości podlegających opodatkowaniu, zakres i rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, dobór kontrahentów, egzekwowanie wierzytelności).

         Spory odsetek (8,0% spraw administracyjnych)  stanowiły sprawy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Są to sprawy, których udział rośnie z roku na rok w strukturze spraw, co świadczy w określony sposób o utrzymujących się tendencjach wzrostowych w budownictwie.

W tym zakresie rysują się dwa główne problemy, które wpływają niezaprzeczalnie negatywnie na te pierwszą fazę procesu inwestycyjnego.

         Pierwszy problem to brak aktualnych planów zagospodarowania przestrzennego, przy czym  uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest procesem długotrwałym i wymagającym nakładów z budżetu jednostek samorządowych. Wobec braku planów wydawane są decyzje ustalające warunki zabudowy w trybie art. 59-61 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Decyzje te zapadają po niejednokrotnie długotrwałych postępowaniach, w których status strony posiadają właściciele tzw. nieruchomości sąsiednich (szerokie rozumienie „nieruchomości sąsiedniej” powoduje, że przymiot strony posiada niejednokrotnie kilkanaście bądź kilkadziesiąt podmiotów). W stosunku do liczby decyzji wydawanych przez organy pierwszej instancji występuje duża liczba  odwołań, a następnie  skarg (a nawet skarg kasacyjnych). W tym należy upatrywać drugi problem, który powoduje nadmierne wydłużenie postępowań (niekiedy przy wniesieniu skargi – do kilku lat). Konfiktogenność tego rodzaju spraw powoduje konieczność przeprowadzania rozpraw administracyjnych, oględzin, a nawet powoływania, również w postępowaniu odwoławczym, biegłych architektów i urbanistów.

         Struktura rozstrzygnięć Kolegium w zakresie pozwalającym na ocenę prawidłowości orzecznictwa  organów pierwszej instancji przedstawia się  następująco:

- decyzje utrzymujące w mocy zaskarżone decyzje – 45,3% ogółu

  rozstrzygnięć decyzyjnych wydanych w II instancji;

- decyzje reformatoryjne – 12,4%;

- decyzje kasacyjne – 40,0%;

- decyzje umarzające postępowanie odwoławcze – 2,3%.

         Oceniając powyższe dane należy wskazać, że (nawet przy nieuwzględnieniu orzecznictwa pierwszoinstancyjnego, jak stwierdzenia nieważności decyzji pierwszoinstancyjnych) orzecznictwo organów pierwszej instancji nie jest nadal w pełni prawidłowe. Kolegium realizuje  zasadę szerokiego prowadzenia – na żądanie strony lub z urzędu – dodatkowych postępowań uzupełniających, mieszczących się w zakresie uregulowanym w art. 136 Kodeksu postępowania administracyjnego bądź art. 229 ustawy Ordynacja podatkowa.

         Wskazać należy, że spory odsetek spraw został zakończony decyzjami utrzymującymi w mocy  skarżone decyzje pierwszoinstancyjne, dopiero po przeprowadzeniu w toku postępowania odwoławczego tego rodzaju uzupełnień dowodów i materiałów.

Kolegium przeprowadziło m.in. 32 rozprawy administracyjne (oczywiście poza 55 rozprawami z zakresu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego) w swojej siedzibie  oraz 4 rozprawy „wyjazdowe” w siedzibie organów pierwszej instancji (rozprawy były kilkakrotnie połączone z przeprowadzeniem dowodu z oględzin). W kilku sprawach powołani w toku postępowania odwoławczego dopuszczono dowód z  opinii biegłych, a w licznych sprawach dowody i  materiały zostały uzupełnione poprzez  pozyskanie niezbędnych dokumentów, informacji i wyjaśnień.

         Wpływ na jakość orzecznictwa organów pierwszoinstancyjnych  mają następujące okoliczności:

- nadal niezbyt zadowalająca znajomość przez pracowników tych organów

  procedur administracyjnych (zarówno uregulowanych przepisami K.p.a, jak

  i  Ordynacji podatkowej), co w efekcie  prowadzi zwłaszcza do ograniczeń

  uprawnień procesowych stron postępowania;

- wysokie obciążenie pracowników tych organów ilością spraw (często  o

  różnym charakterze), zwłaszcza w urzędach gmin;

- dosyć ograniczone możliwości uzyskania porady bądź opinii prawnej ze

  strony obsługi prawnej urzędów (zwłaszcza gmin), przy dużym

  zapotrzebowaniu na tego rodzaju pomoc prawną;

- częste rozbieżności między różnorodnymi interpretacjami, wyjaśnieniami

  ministerstw, a orzecznictwem sądowo-administracyjnym;

-  niewystarczające umiejętności dokumentowania przebiegu postępowań

  dowodowych oraz przygotowywania uzasadnień projektów decyzji.

 

 

         Na koniec roku 2007 pozostało do załatwienia przez Kolegium 286 spraw, co oznacza, że w analizowanym okresie Kolegium załatwiło 85,3% spraw które wpłynęły w roku 2007 i pozostały do  załatwienia z roku 2006. Należy przy tym  wskazać, że w miesiącu grudniu 2007 r.  do Kolegium wpłynęło aż 177 spraw, które z uwagi na daty wpływu w znacznej części zostały rozpatrzone w miesiącu styczniu 2008 r.

         W analizowanym roku 2007 całkowicie nietypowe były wskaźniki w zakresie zaskarżania decyzji Kolegium do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, jak również rezultat orzecznictwa tego Sądu.

         Zaskarżonych zostało łącznie 274 decyzji i postanowień ostatecznych; tak więc wskaźnik zaskarżalności (w stosunku do liczby podjętych rozstrzygnięć podlegających zaskarżeniu) był nietypowo wysoki i wynosił 28,6%. Należy jednak wskazać, że 185 skarg wniosła jedna  strona, skarżąc 185 ostatecznych decyzji Kolegium (których przedmiotem było utrzymanie w mocy decyzji dotyczących odmowy wznowienia postępowania w sprawach zakończonych ostatecznymi decyzjami o rejestracji pojazdów).

Strona skarżąca, uznając – w jednej sprawie, na rozprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym – zasadność decyzji Kolegium cofnęła skargę (czego efektem było umorzenie postępowania sądowego), w pozostałych sprawach nie uiściła wpisów (czego efektem było odrzucenie 184 skarg).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie wydał łącznie 274 rozstrzygnięć (w tym rozpatrzył 21 skarg z roku 2006).

Struktura rozstrzygnięć  Sądu przedstawia się następująco:

- odrzucenie skargi – w 192 sprawach, co stanowi 70,1% ogółu rozstrzygnięć;

- oddalenie skargi – w 47 sprawach, co stanowi 17,1%;

- uchylenie decyzji lub postanowienia – w 21 sprawach, co  stanowi 7,7%;

- umorzenie postępowania – w 14 sprawach, co stanowi 5,1%.

Jak wynika z powyższego zestawienia następstwem owej  nietypowej sytuacji w zakresie  zaskarżenia decyzji Kolegium jest również nietypowe (co do wyników) orzecznictwo Sądu; mało porównywalne z latami ubiegłymi.

         Kolegium wniosło 6 skarg kasacyjnych od  wyroków WSA; przy czym przedmiotem tych skarg były wyroki najbardziej kontrowersyjne bądź dotyczące kwestii szczególnie istotnych  dla orzecznictwa  organów pierwszoinstancyjnych (z uwagi na większą liczbę spraw tego rodzaju).

         Okres 2008 roku był w działalności Kolegium dalszym etapem doskonalenia własnego orzecznictwa oraz dalszego rozszerzania funkcji instruktażowej tego orzecznictwa w stosunku do organów pierwszej instancji. Członkowie Kolegium  ustawicznie podnosili także własne kwalifikacje poprzez poszerzanie znajomości prawa, orzecznictwa sądów administracyjnych oraz Trybunału Konstytucyjnego, wszelkich dostępnych komentarzy, pism urzędowych, glos do wyroków, a także  poprzez udział w szkoleniach tematycznych własnych (Kolegium w 2007 roku zorganizowało takie dwa własne szkolenia) oraz organizowanych przez inne Kolegia. Ważnym elementem samokształcenia jest szeroka wymiana doświadczeń między samorządowymi kolegiami odwoławczymi, w zakresie której istotną rolę pełni Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych.

Działania Kolegium były ukierunkowane zwłaszcza na:

 1. ustawiczne podnoszenie poziomu uzasadnień wydanych rozstrzygnięć, ze szczególnym uwzględnieniem ich funkcji instruktażowej dla orzecznictwa organów pierwszej instancji;
 2. Pełne zabezpieczenie uprawnień procesowych stron postępowania wraz z udzielaniem szerokiej informacji o okolicznościach mających wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków;
 3. dalsze rozszerzanie postępowań wyjaśniających prowadzonych w toku postępowań odwoławczych (mi.in rozprawy administracyjne, przeprowadzanie dowodów z oględzin, z przesłuchania świadków i stron w trybie art. 86 K.p.a. lub w trybie art. 199 Ordynacji podatkowej) w celu zwiększenia możliwości kończenia postępowań odwoławczych decyzjami merytorycznymi;
 4. Dalsze harmonizowanie orzecznictwa poszczególnych składów Kolegium, orzekających w rodzajowo podobnych sprawach.

 

2.  Kontrole zewnętrzne

 

         Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie przeprowadziła w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Elblągu kontrolę wykonania w 2007 r. budżetu państwa w części 86/17.

NIK pozytywnie oceniła wykonanie budżetu w 2007 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Alicja Czajka
Udostępnił:
Kępka Katarzyna
(2008-04-01 09:47:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Czerniak Tomasz
(2009-01-28 13:19:47)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 116937