☰ Menu
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu

Czwartek 26.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j . Dz.U. z 2022 roku poz. 503) i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zmianami 1) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu zawiadamia, że na posiedzeniu w dniu 2 maja 2022 roku w wyniku rozpatrzenia zażalenia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie na postanowienie z dnia 16 marca 2022 r. Nr GR.6733.1.2022 Burmistrza Morąga z upoważnienia którego działa Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wenecja na
działkach nr 50/2, 55/1, 55/2, 96/1, 95,113/4,113/5,113/2, 63/3, 73/2, 93,92/1, 91/5,91/6, 73/1, 89, 88, 74,121/7, 86/2,86/1,83/13,83/11,121/3,121/4,121/2, 11/32,11/33, 11/35, 11/18, 13/23, 13/24, 13/21, 13/7, 13/8, 13/9, 13/10, 13/13, 13/14, 11/2, 10/12, 11/10, 11/11, 13/15, 13/16, 13/17, 13/18, 13/19, 11/37, 11/39, 11/43, 11/44, 11/47, 11/48, 11/49, 13/1, 276, 13/26, 13/30, 13/31, 13/27, 13/29, 13/4, 13/5, 13/6, 14/35, 14/31,1 3/25, 104, 105, 103, 98, 83/7, 121/1, 84, 121/2, 11/1, 11/29, 11/34, 11/45, 11/51, 13/1, 276, 33, 14/20, 97, 34/1, 31, 61/1, 63/4,14/21 obręb Wenecja oraz na działkach nr 20, 21, 22, 219/3, 219/1, 219/2, 228/6, 228/1, 228/4, 229/1, 229/2, 230, 232, 5, 76, 92/3, 91/4, 114/2, 114/1, 11/6, 11/52, 11/19, 11/20, 11/22, 11/28, 13/11, 13/12, 11/38, 11/42, 11/46, 222, 23, 231, 233 obręb Słonecznik, gmina Morąg, do czasu przeprowadzenia postępowania spadkowego i zobowiązaniu inwestora do wystąpienia do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłych - utrzymało w mocy zażalone postanowienie.
Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, 82-300 Elbląg, ul. Związku Jaszczurczego 14a -
osobiście lub przez pełnomocnika - w godzinach urzędowania Kolegium, to jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz w siedzibie Burmistrza Morąga z aktami sprawy i treścią postanowienia.

OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 54 § 4 ustaw y z dnia 30 sierpnia 202 2 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj . Dz.U. z 202 2 r., poz. 329 , zmiana poz. 655)  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu zawiadami o przekazaniu Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Olsztynie skargi Pana M.3. (działającego przez pełnomocnika) na decyzję Kolegium z dnia z dnia 29.11.202 1 r., Rep. 2415/OŚiP/21 utrzymującą w mocy decyzję wydaną przez działającego z
upoważnienia Wójta Gmin y Lubaw a - Zastępcę Wójta, z dnia 16.09.202 1 r. znak: GKIZP.6220.15.202 1 dotyczącą odmow y określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia p.n. Budow a od podstaw budynku inwentarskiego wra z z infrastrukturą na terenie istniejącego sektor a tuczu trzody na działce nr 7 1 obręb Sampława Gmin a Lubawa, powiat iławski, województwo warmińsko-mazurskie.
Z treścią skargi można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu - ul. Związku Jaszczurczego 14A (od poniedziałku do piątku w
godzinach 7.30-15.30) .
Pouczenie o treści art. 3 3 § l a ustaw y - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : Jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późniejszymi zmianami ) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U . z 2021 r., poz. 2373 z późniejszymi zmianami) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu zawiadamia, żew toku postępowania odwoławczego w sprawie z odwołania Pana Bartłomieja Obuchowskiego od decyzji Burmistrza Miasta Lubawa z dnia 4 kwietnia 2022 r. Nr IGK.6220.1.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, dotyczącej:
1) stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wnioskowanej przez Inwestora - Pana Piotra Sochę „budowie instalacji fotowoltaicznej na powierzchni ok. 12 ha o mocy do 10 MW" na działce nr 203/4, obręb Mroczno, gmina Grodziczno;
2) szczegółowego określenia warunków i działań koniecznych do podjęcia na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia;
3) wskazania, iż charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik (integralną część) decyzji - wydało w dniu 9 maja 2022 r. - w oparciu m. in. o art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego - postanowienie Rep. 908/OŚiP/22, umożliwiające Stronom postępowania wypowiedzenie się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów, a także zgłoszenie żądań.
Z treścią wyżej opisanego postanowienia można zapoznać się: w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, ul. Związku Jaszczurczego 14 A (w
godzinach urzędowania Kolegium), w siedzibie Burmistrza Miasta Lubawa oraz w siedzibie Wójta Gminy Grodziczno. Postanowienie to podlega publicznemu obwieszczeniu w siedzibach wyżej wskazanych organów.

Na postanowienie wydane przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu, stronom postępowania nie przysługuje środek zaskarżenia.

 

O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 i poz.2389) - Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu że, po ponownym rozpatrzeniu (na skutek uchylenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie decyzji Kolegium Rep. 1081/OŚiP/17 z dnia 27 września 2017 r.) odwołania od decyzji Burmistrza Susza z dnia 27 lipca 2017 r., znak: GOŚ.II.6220.3.2017, w sprawie odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa fermy stad rodzicielskich wraz z infrastrukturą techniczną przeznaczonej do odchowu indyczek nieśnych i indorów, w ilości powyżej 210 DJP, planowanego do realizacji na terenie miejscowości Jakubowo Kisielickie, gm. Susz, powiat iławski" - została wydana w dniu 28 lutego 2022 r. decyzja Rep. 1772/OŚiP/21 o uchyleniu w całości zaskarżonej decyzji i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Elblągu ul. Związku Jaszczurczego 14A (w godzinach urzędowania Kolegium: w każdy dzień roboczy w godz. 7.30 - 15.30); z treścią decyzji oraz z całą dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Burmistrza Susza (w godzinach urzędowania Urzędu Miejskiego w Suszu).

O B W I E S Z C Z E N IE

Na podstawie art. 8 5 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i j e g o ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z roku 2 0 2 1 , poz. 2 4 7 , zmiana poz. 784, poz. 922, poz. 1 2 1 1 , poz. 1551) - Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu podaje do publicznej wiadomości, że wydało w dniu 17.01.2022 r. decyzję Rep. 320/OŚiP/21 utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy Ostróda z dnia 24.11.2021 r. znak: RGP.6220.10.2021 w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 9 / 1 (obręb 0029) w miejscowości Ryńskie, gmina Ostróda. Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu ul. Związku Jaszczurczego 14A (w godzinach urzędowania Kolegium; w każdy dzień roboczy w godz. 7.30 - 1 5 . 3 0 ) . Treść decyzji zostanie również udostępniona na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie http://sko.elblaa.ibip.DI. Z treścią decyzji oraz z całą dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wójta Gminy Ostróda (w godzinach urzędowania Urzędu Gminy w Ostródzie).

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z roku 2021, poz. 247, zmiana poz. 784, poz. 922, poz. 1211, poz. 1551) - Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu podaje do publicznej wiadomości, że wydało w dniu 29.11.2021 r. decyzję Rep. 2415/OŚiP/21 utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy Lubawa z dnia 16.09.2021 r. znak: GKIZP.6220.15.2021 orzekającej o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia p.n. Budowa od podstaw budynku inwentarskiego wraz z infrastrukturą na terenie istniejącego sektora tuczu trzody na działce nr 71 obręb Sampława Gmina Lubawa, powiat iławski, województwo warmińsko-mazurskie.
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu ul. Związku Jaszczurczego 14A (w godzinach urzędowania Kolegium; w każdy dzień roboczy w godz. 7.30 - 15.30). Treść decyzji zostanie również udostępniona na okres 14 dni (tj. od dnia 03.03.2022 r. do 17.03.2022 r.) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie htto://sko.elblaa.ibio.o\. Z treścią decyzji oraz z całą dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wójta Gminy Lubawa (w godzinach urzędowania Urzędu Gminy w Lubawie).

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późniejszymi zmianami) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu zawiadamia, że po rozpatrzeniu odwołania złożonego od decyzji Burmistrza Pieniężna z dnia 27.05.2021 r. numer 4/2021, znak: Gk.6733.1.3.2021 ustalającej na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. warunki dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie napowietrznej i kablowej sieci elektroenergetycznej sN 15 kV na działce o nr ewid. 62/2, 63/2, 63/3, 63/5, 65/1, 66/1, 78 w obrębie Piotrowiec, na działce o nr ewid. 6/4, 6/8, 8/1, 9, 26/6, 33, 36/13, 112, 118 w obrębie Sawity, na działce o nr ewid. 11, 34/2, 47/1, 47/3, 47/4, 60, 72/1, 76, 88/1, 88/2, 106 w obrębie Pajtuny, gmina Pieniężno oraz na działce o nr ewid. 146, 147/4, 148/11, 148/14, 148/15, 148/16, 148/17, 3037/1 w obrębie Wołowo, gmina Lelkowo - w oparciu o art. 138 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 50 ust. 1, art. 52, art. 54, art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - decyzją Rep. 1584/ZP/21 z dnia 10.12.2021 r., utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Pieniężna z dnia 27.05.2021 r.
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, ul. Związku Jaszczurczego 14 A (w godzinach urzędowania Kolegium, tj. w godz. 7.30 - 15.30). Natomiast z treścią decyzji oraz z całą dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pieniężnie (w godzinach urzędowania).

 

OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz.2372, zm. Dz.U. z 2021 r. poz.2389) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz.735, zm. Dz.U. z 2021 r. poz.1491, Dz.U. z 2021 r. poz.2052 z uwzględnieniem zmian w Dz.U. z 2020r. poz.2320) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu zawiadamia:
- na posiedzeniu w dniu 14.02.2022r. w sprawie z zażalenia na postanowienie Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 5.01.2022r. znak ROŚ.6220.2020 w sprawie zawieszenia z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie fermy chowu drobiu w miejscowości Osiekowo gmina Dąbrówno na działce nr 28/1
- uchyliło zażalone postanowienie
Z treścią postanowienia można się zapoznać w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu ul. Zw. Jaszczurczego 14A w godzinach urzędowania tj. w każdy dzień roboczy od 7:30 do 15:30 oraz na stronie sko.elblag.ibip.pl.
Postanowienie jest ostateczne w toku instancji
Stronom przysługuje prawo wniesienia skargi na niniejsze postanowienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie w terminie 30 dni od daty doręczenia postanowienia. Skargę wnosi się na piśmie w dwóch egzemplarzach za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, ul. Związku Jaszczurczego 14 A.
Strona wnosząca skargę jest obowiązana do uiszczenia wpisu w wysokości 100 zł zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz.535).

OBWIESZCZENIE
o wydaniu w postępowaniu odwoławczym decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późniejszymi zmianami ) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu zawiadamia, że po rozpatrzeniu odwołania złożonego od decyzji Wójta Gminy Grodziczno (z upoważnienia którego działa Sekretarz Gminy Grodziczno) z dnia 23 marca 2021 r. Nr 10/2018, dotyczącej ustalenia - na rzecz Inwestora, P4 Sp. z o.o. z/s w Warszawie - lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce Nr 206/1, obręb Mroczno, Gmina Grodziczno - wydało w dniu 2 listopada 2021 r. - w oparciu o art. 138 § 2 K.p.a. - decyzję Rep. 1114/ZP/21, uchylającą w całości wyżej opisaną decyzję Wójta Gminy Grodziczno i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, ul. Związku Jaszczurczego 14 A (w godzinach urzędowania Kolegium ), w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu (na stronie sko.elblag.ibip.pl), natomiast z treścią decyzji oraz z całą dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wójta Gminy Grodziczno (w godzinach urzędowania Urzędu Gminy w Grodzicznie). Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie w siedzibie SKO w Elblągu, udostępnienie pisma na stronie BIP SKO w Elblągu oraz publiczne obwieszczenie w siedzibie Wójta Gminy Grodziczno (art. 49 § 2 K.p.a.). Na decyzję Kolegium stronom przysługuje sprzeciw do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. Sprzeciw składa się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu - ul. Związku Jaszczurczego 14 A.
W przypadku wniesienia sprzeciwu - strona jest zobowiązana do uiszczenia wpisu stałego wynoszącego w sprawach sprzeciwu od decyzji - 100 zł (§ 2 ust. 1 pkt 6a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2021 r., poz. 535). Ponadto Kolegium wskazuje, iż stronie wnoszącej sprzeciw przysługuje możliwość ubiegania się o prawo pomocy - uregulowane treścią art. 243 - 262 ustawy z dnia 30 sierpnia.
 

Wytworzył:
Tomasz Czerniak
Udostępnił:
Czerniak Tomasz
(2009-01-28 13:23:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Czerniak Tomasz
(2022-05-19 10:38:38)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 116937